107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


        อั้ลบั้มภาพแยกตามประเภทกิจกรรม

                 โครงการวิชาชีพ ( 3  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมพิเศษ ( 93  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมพัฒนาสังคม ( 29  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( 12  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมทางวิชาการ ( 90  อั้ลบั้ม)
                 โครงการการบริการและวิชาชีพ ( 50  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ( 52  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( 32  อั้ลบั้ม)
                 อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน) ( 44  อั้ลบั้ม)
                 อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร) ( 41  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ( 73  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก ( 81  อั้ลบั้ม)
                 ผลงานสาขาวิชาเครื่องกล ( 7  อั้ลบั้ม)
                 ผลงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ( 17  อั้ลบั้ม)
                 ผลงานสาขาวิชาโลหะการ ( 17  อั้ลบั้ม)
                 ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง ( 73  อั้ลบั้ม)
                 ผลงานหมวดวิชาสามัญพื้นฐาน ( 7  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมอื่น ๆ ( 176  อั้ลบั้ม)
                 งานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ทั่วไป ( 12  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมนิเทศน์ฝึกงาน ( 21  อั้ลบั้ม)
                 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ( 84  อั้ลบั้ม)
                 ประชุมภายใน ( 18  อั้ลบั้ม)
                 ประชุมภายนอก ( 13  อั้ลบั้ม)
                 การประเมิน ( 22  อั้ลบั้ม)
                 สำเร็จการศึกษา ( 15  อั้ลบั้ม)
                 รับบริจาค ( 6  อั้ลบั้ม)
                 แหล่งเรียนเพื่อชุมชน ( 8  อั้ลบั้ม)
                  กิจกรรมด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ( 115  อั้ลบั้ม)
                 บริจาค ( 2  อั้ลบั้ม)
                 ตรวจสารเสพติด ( 5  อั้ลบั้ม)
                 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ( 26  อั้ลบั้ม)
                 ทุนการศึกษา (นักเรียน) ( 3  อั้ลบั้ม)
                 ทุนการศึกษา (บุตรบุคลากร) ( 5  อั้ลบั้ม)
                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 69  อั้ลบั้ม)
                 โครงการ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ( 11  อั้ลบั้ม)
                 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ( 14  อั้ลบั้ม)
                 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net ( 0  อั้ลบั้ม)
                 การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ( 18  อั้ลบั้ม)
                 1 ( 0  อั้ลบั้ม)
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter