107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ประชุมภายนอก


 
ประชุม การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-6-2012
 

 
การประชุมสมาพันธ์ ฯ โรงเรียนในเครือ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-2-2013
 

 
การประชุมสมาพันธ์ ฯ โรงเรียนในเครือ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่อ)
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-2-2013
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-6-2013
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2558 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2015
 

 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ มิสธารราพร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-7-2015
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-6-2016
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มิสสุภัทรา สันดี และงานการเงินและบัญชี มิสพรทิพย์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-8-2016
 

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-12-2016
 

 
วันที่ 7 กันยายน 2560 มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์และมาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 7-9-2017
 

 
คณะผู้บริหาร ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ภ.ครรชิต สีสาวรรณ และตัวแทนคณะครู จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-10-2017
 

 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 งานทะเบียนและสารบรรณ มอบหมายให้มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-5-2018
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์และมาสเตอร์อภิรักษ์ พลโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 22-6-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter