107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


โครงการการบริการและวิชาชีพ


 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 3-7-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ ซ่อมบำรุงที่โรงเรียนบ้านโพนก่อ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 4-2-2009
 

 
วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมออกหน่วยบริการชุมชนที่โรงเรียนบ้านโพนแดง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-11-2009
 

 
ออกน่วยบริการชุมชนตามมาตราฐานวิชาชีพ นักเรียนปวช. 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ออกให้บริการ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-11-2010
 

 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนโรงเรียนบ้านต้าย...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 29-11-2011
 

 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-12-2011
 

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการออกบริการนำวิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-6-2012
 

 
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ออกนิเทศนักเรียนฝึกงานที่ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
บริการวิชาการและวิชาชีพ...ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2012
 

 
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ได้นำนักเรียนออกหน่วยบริการ ณ บ้านบะหว้า อ. ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-11-2012
 

 
กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่โรงเรียนบ้านนาแก้ว พร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2013
 

 
วันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2556 นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 16-7-2013
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ซึ่งมีสาขาวิชาที่ออกหน่วย...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 9-9-2013
 

 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ครู พนักงาน และนักเรียน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-7-2014
 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ครูและนักเรียนปวช. 2แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 31-7-2014
 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำคณะครูและนักเรียน ออกหน่วยบริการวิชาการวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-8-2014
 

 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ(ระดับชุมชน) ...ซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณและตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงยืน.......
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-8-2014
 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ออกหน่วยบริการวิชาการวิชาชีพ ณ บ้านนามน และวัดนักบุญเปาโลบ้านนามน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 1-9-2014
 

 
โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ วัดนักบุญเปาโล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-8-2014
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ.. วันที่ 29 พ.ย. 2557 ครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-11-2014
 

 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ครุและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 29-11-2014
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ..(งานก่ออิฐ) วันที่ 21 - 22 ม.ค. 2557 ครูและนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 27-1-2015
 

 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...ออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-2-2015
 

 
วันที่ 26- 27 มิถุนายน 2558 ครู-นักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-6-2015
 

 
วันที่11 กันยายน 2558 ครูและนักเรียน ชั้น ปวช 1-2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-9-2015
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-12-2015
 

 
กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-2-2016
 

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียน จัดงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-6-2016
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ..วันที่17-19 มิถุนายน 2559 ..ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-6-2016
 

 
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ทำการออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 12-7-2016
 

 
วันที่ 25- 27 พฤศจิกายน 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 25-11-2016
 

 
วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ณ วัดมารีอา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-12-2016
 

 
วันที่ 23 -25 กันยายน 2559 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-12-2016
 

 
24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนร่วมกับส่วนราชการร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 24-1-2017
 

 
บริการวิชาการและวิชาชีพ 24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-1-2017
 

 
ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน กำหนดให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-2-2017
 

 
วันที่ 23 - 25 มิถุายน 2560 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-6-2017
 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 4-8-2017
 

 
14 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-8-2017
 

 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการชุมชน โดยมีช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาชีพ ได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จิตอาสา ที่ศูนย์อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะครู นักเรียน จิตอาสาช่วยทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดแล้ว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ครูและนกเรียน สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนออกหน่วยบริการโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-11-2017
 

 
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการบริการและวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 12-7-2018
 

 
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 29-8-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter