107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลงานหมวดวิชาสามัญพื้นฐาน


 
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชางานฝึกฝีมือ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 13-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชางานฝึกฝีมือ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 13-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ วิชาภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2017
 

 
เพิ่มเติม ... ภาพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2017
 

 
วันที่ 6 มิถุยายน 2561 แผนกวิชาสามัญจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเทคโนโลยีและ Google...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-6-2018
 

 
งานวิชาสามัญ-สัมพันธ์จัดกิจกรรมวันสนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-6-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter