107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


โครงการเรียนฟรี 15 ปี


 
ประชุมร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างคุณภาพ)
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-11-2012
 

 
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียน ปวช. 1 เดินทางทัศนศึกษา แหล่งท่องเที้ยว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
24 ก.พ 60 นักเรียน ปวช.2 ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที้ยว จังหวัดสกลนคร
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-2-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-6-2017
 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนฯได้จีดประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-6-2017
 

 
รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-7-2017
 

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ภ.ดร.สมพร คงวิมล ให้เกียรติ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-6-2019
 

 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ภ.ครรชิต สีสาวรรณ จัดสรรและมอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-6-2019
 

 
พิธีมอบอุปกรณ์ การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ตามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-6-2019
 

 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล มอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-10-2019
 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมบรรยาย "เรื่องวัยรุ่นกับอินเทรอ์เน็ต"...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2020
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-2-2020
 

 
คณะครูและนักเรียน ปวช.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ใน จ.มุกดาหาร 1.อู่เทคนิคยนต์มุกดาหาร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-2-2020
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดสรรอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2020
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-6-2021
 

 
ทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงเฉลิมศิลป์ จันทร์ลา เจ้าอาวาสวัดนักบุญ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2022
 

 
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-8-2022
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-9-2022
 

 
มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ระดับปวช.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-5-2023
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตัวแทนผู้บริหาร มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-6-2023
 

 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม เข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-8-2023
 

 
มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป๋นค่าอุปกรณ์การเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-11-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter