107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ประชุมภายใน


 
คณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-3-2009
 

 
29 มิถุนายน 2554 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2011
 

 
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2555
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-6-2012
 

 
การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประชุมฝ่ายนักเรียนประจำ และครูฝ่ายสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 2-6-2014
 

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ และครูฝ่ายสนับสนุน 14 ม.ค. 58
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2015
 

 
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 หัวหน้างานหอพักนักเรียนประจำ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-6-2015
 

 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรีเป็นประธานประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-5-2016
 

 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 14-6-2016
 

 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-7-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-9-2016
 

 
ประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซััวร์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-7-2017
 

 
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 เมื่อวันที่ี 12 กันยายน 256 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2017
 

 
ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-8-2018
 

 
คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดทำแบบก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5)...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-8-2018
 

 
ประชุมครู เรื่อง ทบทวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 11-5-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter