107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมนิเทศน์ฝึกงาน


 
นิเทศฝึกงาน (นักเรียน ปวช. 3) วันที่ 12 -15 สิงหาคม 2553
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-8-2010
 

 
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 4-7-2012
 

 
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2555 หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการออกนิเทศนักเรียนระดับ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-8-2012
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-8-2013
 

 
วันที่ 15 ส.ค. 56 ได้นิเทศนักเรียนฝึกงาน ที่ บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-8-2013
 

 
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มาสเตอร์สมศักดิ์ ชัยหมื่น ได้ไปนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 21-8-2013
 

 
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 มาสเตอร์สมศักดิ์ ชัยหมื่น ได้ไปนิเทศน์นักเรียน ปวช....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 1-9-2014
 

 
วันที่ 6 ก.ย.57 นิเทศนักเรียนฝึกงาน ที่บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
นิเทศการฝึกงานของนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโหะ ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 20-8-2014
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ..คณะครูเข้านิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-8-2015
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะครูเข้านิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-8-2015
 

 
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับ ปวช. 3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-8-2015
 

 
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-5-2016
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 เวลา 14.00 น. เข้าเยี่ยมนักเรียนปวช.3 ช่างเครื่องเรือนฯ ฝึกปฏิบัติงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-6-2016
 

 
นิเทศการสอน นักเรียนสาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในวันที่ 8-10 สิงหาคม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-8-2016
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 19-8-2016
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 19-8-2016
 

 
นิเทศการสอน นักเรียนสาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-8-2016
 

 
รายผลการฝึกประสบการวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
นิเทศน์ฝึกงาน นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-8-2018
 

 
26 ตุลาคม 2561 งานหลักสูตร การเรียนการสอนและงานนิเทศภายใน จัดกิจกรรมรายงานการฝึกประสบณ์การวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-10-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter