107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมทางวิชาการ


 
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2009
 

 
สอนพิเศษวิชาภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษาต คำพังเพย
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 27-6-2009
 

 
รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฝึกภาคปฏิบัติในการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างเบื้องต้น
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-9-2010
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเครื่องกล
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-1-2011
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน เดือนพ.ย. 53 สาขาวิชาเครื่องกล
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-11-2010
 

 
28 ม.ค. 54 ทางโรงเรียนได้จัดงาน อัสสัมชัญ...วิชาการ 2010 ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 วันวิชาการ 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
ช่างยนต์กับงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-1-2011
 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วนของสาขางานยานยนต์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-6-2011
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-8-2011
 

 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2554
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 31-8-2011
 

 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันเด็กและวันวิชาการขึ้น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-1-2012
 

 
ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 20-2-2012
 

 
วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับงานสาขาวิชา จัดสอบคัดเลือกแยกสาขาวิชานักเรียนปวช....
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2012
 

 
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2012
 

 
19 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาเครื่องกล ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท คูโบต้า นครพนมจำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2012
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์ นิเทศการสอนวิชาการวัดละเอียดและวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2555 คณะครูได้ออกนิเทศนักเรียนฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ออกนิเทศนักเรียน ฝึกงานที จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย บริษัทสกลเจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนจัดงานวันเด็กและวันอัสสัมชัญวิชาการขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2013
 

 
วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.56 ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.56 สาขาวิชาเครื่องกล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-2-2013
 

 
ตรวจชิ้นงานสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 20-2-2013
 

 
สอบคัดเลือกสาขาวิชา นักเรียนชั้น ปวช.1... เป็นการสอบคัดเลือกความถนัดทางวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-5-2013
 

 
สอบสมรรถนะ... นักเรียนชั้นปวช.1 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-8-2013
 

 
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (ระดับภาค) ประเภทเยาวชน สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-8-2013
 

 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-9-2013
 

 
เมื่อวันที่ 6,7,9 พฤศจิกายน 2556 ครูและนักเรียนสาขขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกล...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-11-2013
 

 
รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์ ปีการศึกษา 2/2556 สอนปฏิบัติ เรื่อง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 22-11-2013
 

 
งานสีบานประตู....นักเรียนชั้นปวช.2-3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-11-2013
 

 
วันที่ 16 ธ.ค.56 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2013
 

 
วันที่ 16 ธ.ค.56 นักเรียนปี 2 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบส่งกำลังรถบรรทุก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2013
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์ ได้แนะแนวการศึกษาต่อ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2014
 

 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เอนกประสงค์คูโบต้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-2-2014
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)....วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-2-2014
 

 
การสอบคัดเลือกสาขาวิชาตามความถนัด ...สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-5-2014
 

 
วันที่ 27 มิ.ย. 57 สาขาวิชาช่างยนต์ ได้เชิญวิทยากรจาก อู่อนันท์ชัยมอเตอร์ เข้ามาสอนในเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-6-2014
 

 
เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตสาศตร์ ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ต.เวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-8-2014
 

 
วันที่ 29 ต.ค. 57 จัดกิจกรรมสัมนา นักเรียนปวช.3 หลักจากผ่านการฝึกประสบการวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
วันที่ 4 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนปวช.3 ที่สำเร็จในปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-3-2015
 

 
วัน พุธ ที่ 25 พงย. 2558 วิทยาลัยการบินนานาชาติ นครพนม ได้มาแนะแนว การศึกษาต่อในระดับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 25-11-2015
 

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนครูจำนวน 4 ท่านได้แก่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-2-2016
 

 
การประชุมวิชาการ “สัมมนากึ่งปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-net ภาษาอังกฤษ จัดโดย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-2-2016
 

 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ของครูสามัญฯ สอนโดยมาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ วิชาเพศวิถีศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
การจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 1 ใบงานเชื่อมไฟฟ้ารอยต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-7-2016
 

 
23 ส.ค. 59 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัท มาสด้า นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2016
 

 
23 ส.ค. 59 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ฮีโน่นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2016
 

 
วันอังคาร ที่ 30 ส.ค. 59 นักเรียนปวช. 1 ช่างยนต์ ศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ บริษัทคูโบต้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-8-2016
 

 
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-1-2017
 

 
วันอัสสัมชัญวิชาการ 21 มกราคม 2560 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดแสดงผลงานการการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-1-2017
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ นำนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 คน ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 2-2-2017
 

 
คณะครูนำนักเรียนจำนวน 11 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 2-2-2017
 

 
การแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-1-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดผลงาน ร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 13-2-2017
 

 
คณะครูนำนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย ท่านรองวันชัย ไร่สงวนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-3-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-3-2017
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนชี้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรื่อนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 6-3-2017
 

 
ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2560 งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-5-2017
 

 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการดำเนินงานตาม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-8-2017
 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วันอัสสัมชัญวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมวันเสาร์ที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-2-2018
 

 
สัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ “การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา”...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-3-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-4-2018
 

 
อบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนทางอาชีวศึกษาในโลกยุคใหม่ 7-9 พ.ค....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-5-2018
 

 
คาบ3-4 เรียนในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กิจกรรมให้นักเรียนออกไปพูดหน้าชั้นเรียนในเรื่องคุณสมบัติ-สวัสดิการ-การสัมภาษณ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 8-6-2018
 

 
งานหลักสูตร การเรียนการสอนและนิเทศภายใน ทำการนิเทศการสอนของครู รอบที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 9-8-2018
 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ. ประเภททักษะงานปูน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-11-2018
 

 
คุณศาตนัณทน์ เกรียงพิชิตชัย (พี่ดาด้า) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-1-2019
 

 
9 กุมภาพันธ์ 2562 บ.เอส ที เอ็ม เอส จำกัด เรียนเชิญภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-2-2019
 

 
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.62 มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-6-2019
 

 
ประชุมหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญประจำภาคเรียนที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-11-2019
 

 
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.-15.00 น. งานลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-11-2019
 

 
20 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมแข็นขันทักษะวิชาการ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-11-2019
 

 
21พ.ย.62 เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-11-2019
 

 
กล่องเก็บของแบบมีลิ้นชัก สอบแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ภายใน) ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-2-2020
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการในงานสัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-3-2020
 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 1. กิจกรรมสันทนาการ และ 2. แนะแนวทางวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-6-2020
 

 
เมื่อวันที่ ุ6 พ.ย.63 คณะครู จำนวน 20 ท่าน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นฐานและการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2020
 

 
ระหว่างวันที่ 5,9 และ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะครูแผนกช่างอุตสาหกรรม เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-11-2020
 

 
มาสเตอร์อำพล เทือกศรี เข้ารับการอบรม ครูผู้ประสานงาน เผยอพร่จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-6-2022
 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 23 มิถุยนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-2-2023
 

 
กิจกรรมการการแข่งขัน การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-7-2023
 

 
12-15 มี.ค.67 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 1. หลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-3-2024
 

 
12-15 มี.ค.67 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 1. หลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-3-2024
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter