107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร)


 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ส่งผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-6-2009
 

 
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 13-5-2010
 

 
โรงเรียนส่งคณะครู เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-6-2010
 

 
คณะภราดา คณะครูและตัวแทนนักเรียน ATSN ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ Montfort Boys Town...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-9-2010
 

 
8-10 มีนาคม 2554 คณะครูและพนักงานทัศนศึกษาต่างจังหวัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-3-2011
 

 
การอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนทั้งระบบจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 19-6-2011
 

 
สัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนสมรรถนะ วันที่ 23-25 กันยายน 2554 ณ โรงแรมนาข่าบุรี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-9-2011
 

 
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 15:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดการอบรมสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-1-2012
 

 
วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-5-2012
 

 
วันที่ 6-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ม.ดอน วิภา หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-6-2012
 

 
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ส่ง มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-6-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศอบรมการสร้างแผนการสอนผ่านโปรแกรมที่สร้างขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-7-2012
 

 
สัมมนาเชิงวิชาการและทิศทางพัฒนาช่างเชื่อมสู่ภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน วันที่14-16 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-9-2012
 

 
เมื่อวันที่ 13 - 16 กันยายน 2555 ฝ่ายธุรการ - การเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-9-2012
 

 
28 เมษายนอ2557 ม.ดอน วิภา และ มิส.พรทิพย์ วิภา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาก่อนการตรวจนิเทศ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-4-2014
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ ม.อภิรักษ์ พลโลก ม.ดอน วิภา ม.ณรงค์เดช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-8-2014
 

 
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์ วิภา เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2015
 

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ดอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-5-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ มาสเตอร์อภิรักษ์ พลโลก...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 18-8-2016
 

 
ฝ่ายบริหารจัดการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดสัมมนาปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-9-2016
 

 
คณะภราดาและครูเข้าร่วมสัมมนาภราดาและครูผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธฯ ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-10-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทัศนศึกษาประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-4-2017
 

 
เมื่อวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-7-2017
 

 
วันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานหลักสูตรและการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2017
 

 
สัมมนาก่อนปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-9-2017
 

 
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ครูช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 3 ท่าน และครูช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 11-10-2017
 

 
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2560 มาสเตอร์ดอน วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-11-2017
 

 
20 พฤศจิกายน 2560 มิสพรทิพย์ วิภา และมิสเสาวรักษ์ ยศพันษา เข้าอบรมภาษาไทยที่โรงแรมเดอะวัน...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 20-11-2017
 

 
27 - 29 พ.ย. 2560 งานแผน งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-11-2017
 

 
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 มาสเตอร์ดอน. วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการสื่อการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-2-2018
 

 
มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-2-2018
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ และครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 20-2-2018
 

 
16-18 กุมภาพันธ์ 2561 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูช่างเชื่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 20-2-2018
 

 
วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 มาสเตอร์สุทิน รังเพีย มาสเตอร์ปริญยา สีสม มาสเตอร์ดอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-5-2018
 

 
ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 19-6-2018
 

 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครูจำนวน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-7-2018
 

 
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 19-7-2018
 

 
22-25 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดย อ.กรอ.อศ....
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 22-7-2018
 

 
17-19 จัดอบรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โดยอ.ดรุณี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-9-2018
 

 
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากร ฯ ฝ่ายวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-2-2020
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter