107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมโรงเรียน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-6-2009
 

 
20 ธันวาคม 2553 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานของโรงเรียนแก่คณะกรรมการให้รับทราบ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-12-2010
 

 
12 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานความคืบหน้าภายในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-5-2011
 

 
วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ประธานมูลนิธิ ฯ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เข้าเยียมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-8-2012
 

 
คณะภราดาร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสเสด็จเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 8-11-2012
 

 
13 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวินพระบาทท่านปิยะชัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-11-2012
 

 
11 กัยายน 2556 สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-9-2013
 

 
ผู้อำนวยการและคณะครู มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นายกเทศมนตรี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-12-2013
 

 
คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ หัวหน้าช่างแผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-12-2013
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 58 เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี้ยมและเป็นกำลังใจให้โรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-11-2015
 

 
คณะภราดาเข้าร่วมแสดงความยินดีโอกาส ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ของ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-11-2016
 

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-6-2017
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบริยลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-6-2017
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 เมื่ื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-12-2017
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และครูประจำการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. มิสเสาวรักษ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-2-2018
 

 
ประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก วันอังคารที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-2-2018
 

 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวมและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-8-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวส์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-9-2018
 

 
1-3 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 2-10-2018
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนามทำสัญญาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-12-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส.ให้พนักงานจำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-3-2019
 

 
วันที่ 20 เมษายน 2562 โรงเรียนทำสัญญาความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง กับบริษัท เอส...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-4-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนามทำสัญญาครูอัตราจ้าง กับมาสเตอร์อำพล เทือกศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-5-2019
 

 
17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-6-2019
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยงานสวัสดิการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารจัดการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-6-2019
 

 
ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.62 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และตัวแทนคณะครู ได้แก่ 1....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2019
 

 
17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-6-2019
 

 
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-10-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำ คือ นางสาวกิ่งกาญ สูรย์สร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-5-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ต่อสัญญาจ้าง พนักงาน 2 คน คือ นายธนชัย อุ่นคำ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-9-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานอัตราจ้าง สัญญา 1 ปี ตำแหน่ง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-10-2019
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ลงนามทำสัญญา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-10-2019
 

 
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมลงนามทำสัญญาก่อสร้างบ้านพักครู 3 หลังโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-2-2020
 

 
วันที่ 9 มี.ค.63 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2020
 

 
ทำสัญญาก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2020
 

 
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-6-2020
 

 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-7-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนค้อวิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนค้อวิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านต้าย
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามทำสัญญาจ้าง (อัตราจ้าง1 ปี) เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 2 คน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-6-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารมอบเสื้อโปโล สีเหลืองและสีฟ้า ให้คณะครู พนักงาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารมอบเสื้อโปโล สีเหลืองและสีฟ้า ให้พนักงาน เป็นเครื่องแบบประจำวันตามประกาศของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-8-2020
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-8-2020
 

 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-10-2020
 

 
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพนม ลือประสิทธิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-10-2020
 

 
กิจกรรมร่วมอวยพรวันคล้ายบุคลากรในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ให้กับ ภราดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-12-2020
 

 
งานครอบครัว ATSN ปี 2563 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ เป็นประธานในงานครั้งนี้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-12-2020
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี คณะครู และนักเรียน ร่วมอวยพรวันฉลองศาสนนาม นักบุญยอห์น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-1-2021
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี และ ภ.ดร.สมพร คงวิมล ให้เกียรติมอบ ของขวัญให้บุคลากร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2021
 

 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล ตัวแทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ให้เกียรติ เป็นประธาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-7-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-8-2021
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบเงินให้นักเรียน ระดับ ปวช. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-9-2021
 

 
ทีมพยาบาลโรงพยาบาลท่าอุเทน จ.นครพนม ให้ความอนุเคราะห์บริการ ตรวจแอนติเจนเชื้อโควิด-19...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-11-2021
 

 
ผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ภ.ครรชิต สีสาวรรณ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2021
 

 
ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2564 (ผู้บริหาร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-12-2021
 

 
ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-12-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 146 คน รับการตรวจแอนติเจนเชื้อโควิด-19...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-1-2022
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-12-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมเคารพศพไว้อาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-12-2021
 

 
ภ.ดร.สมพร คงวิมล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบซองของขวัญวันคล้ายวันเกิด...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2022
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-4-2022
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา08.30 น. มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และต้อนรับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
11 มิ.ย. 65 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-6-2022
 

 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-6-2022
 

 
17 มิ.ย.65 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2565
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-6-2022
 

 
วันที่ 1 ก.ค.65 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราวิจารณ์ แสงหาญและบุคลากรทีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2022
 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2022
 

 
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร "Education Transformation" ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-10-2022
 

 
วันที่ 30 ต.ค.65 คณะภราดา ตัวแทนคณะครู และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-10-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter