107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม


 
ในเนื่องวันเข้าพรรษา คณะครู และนักเรียนพร้อมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2008
 

 
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-7-2009
 

 
วันที่ 5 - 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ส่งครูเข้าร่วมแสวงบุญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-10-2009
 

 
งานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล(ท่าอุเทน) 13 ก.พ. 53
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-2-2010
 

 
ชาวอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สุดแสนอาลัย กับการจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลวของท่านภราดา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-5-2010
 

 
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-5-2010
 

 
นักบุญเปโตรอัครสาวก ศาสนนามของ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ อธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม 1 งานฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต หรือคุณพ่อหลุยส์ หรือคุณพ่อมงฟอร์ต...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม 2 วันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม3 วันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
29 ม.ค. 54 โรงเรียนร่วมกับชาวบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-1-2011
 

 
12 ก.พ 2554 ทำบุญเลี้ยงพระ ทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2011
 

 
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-5-2011
 

 
เลือกตั้งประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-5-2011
 

 
29 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล โดยมีคณะครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-6-2011
 

 
นักเรียนแต่ละหอพักช่วยกันจัดบอร์ด วาดภาพ เรียงความและบุคคลากรทุกคนช่วยกันเตรียมงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 28-7-2011
 

 
13 กราฎาคม 2554 คณะครู พนักงาน และนักเรียน หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายที่วัดสว่างอารมณ์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2011
 

 
28 กรกฎาคม 2554 คณะครู นักเรียนออกสำรวจ ชาวบ้านภายในชุมชนที่มียากจน และนำของยังชีพมอบให้...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-7-2011
 

 
27 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมมิสซา ฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ณ ภายในสัปดาห์โรงเรียนมีการแข่งขันประกวดวาดภาพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-7-2011
 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2011
 

 
วันที่ 11- 15 สิงหาคม 2554 นักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดั้งกล่าว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุปลราชธานี
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2011
 

 
ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 31-10-2011
 

 
หลังจากในช่วงกลางวัน นักเรียน ATSN ได้ร่วมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2554 กันอย่างสามัคคีและสนุกสนาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2011
 

 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ร่วมจัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-1-2012
 

 
เมื่อวนพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 1,2, กลุ่มพิเศษ เข้าร่วม กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-5-2012
 

 
วันเสาร์ ที 2 มิถุนายน 2555 บุคลกรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตฯ ของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2012
 

 
วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบุญเปโต และนักบุญเปาโล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-6-2012
 

 
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ชาวบ้านจากจังหวัดบึงกาฬ โดยการนำของคุณพ่อสุพล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2012
 

 
วันที 20 เดือนกราฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2012
 

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีอาศิรวาทราชสดุดีพระบรมราชินีนาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
คณะภราดา คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-11-2012
 

 
พิธีการปฎิญาณตนตลอดชีวิต อั้ลบั้ม 2
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-11-2012
 

 
วันที่ 28 พ.ย. 55 เข้าร่วมแห่กระทง ร่วมกับชุมชน ตำบลเวินพระบาท และ จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-11-2012
 

 
เช้าวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 55 โรงเรียนฯ ได้จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดีมหาราชา ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-12-2012
 

 
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 1,2 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 22-5-2013
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องโสตฯ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-6-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 56 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชาร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-5-2013
 

 
วันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56 โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2013
 

 
วัน จันทร์ ที่ 22 ก.ค. 56 โรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษากับเทศบาลตำเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2013
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56 ได้จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี กรีญอง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2013
 

 
วันศุกร์ ที่ 9 ส.ค.56 ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม วันแม่พระอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-8-2013
 

 
วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-12-2013
 

 
วันที่ 6-10 ก.พ. 57 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฟันเทศน์และฝึกการเดินจงกรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2014
 

 
วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 57 วัดบ้านนาโพธุิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จัดงานฉลองวัดขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-2-2014
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ปริญยา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 18-2-2014
 

 
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-5-2014
 

 
วันที่ 12 มิ.ย.56 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตฯของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2014
 

 
วันที่ 26 มิ.ย. 57 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองระดับตำบล ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-6-2014
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสะอาด บ้านน้อยชลประทาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-7-2014
 

 
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-8-2014
 

 
วันที่ 6 พ.ย. 57 เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-11-2014
 

 
วันที่ 4 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-12-2014
 

 
หลังจาก จบกิจกรรมเข้าค่ายนักบุญ หลุยส์ฯ ได้จัดมอบใบประกาศให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2014
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับชาวบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 24-1-2015
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับชาวบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 24-1-2015
 

 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 20-5-2015
 

 
วันที่ 29 พ.ค. 58 จัดกิจกรรม ทำบุญเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ และวันวิสาขบูชา ทางพุธทศาสนา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-5-2015
 

 
วันที่ 29 พ.ค.58 พิธิมิสซา เปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ประะจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดอัครเทวดาเซนต์คาร์เบียล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-5-2015
 

 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นวันสุนทรภู่ และเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2015
 

 
วันอังคาร ที่ 21 ก.ค.58 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ฉลองวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2015
 

 
วันอังคาาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-7-2015
 

 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอท่าอุเทน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมครูที่ปรึกษาร่วมงาน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-7-2015
 

 
วัน อังคาร ที่ 11 ส.ค. 58 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกกรรม วันแม่ 3 แม่ขึ้น ประกอบ วันแม่พระ(วันอัสสัมชัญ)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2015
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 10ก.ย58 นำนักเรียนออกให้บริการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนประถม บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-9-2015
 

 
วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 58 รร. ได้จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-12-2015
 

 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 25-5-2016
 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ ขอพรพระ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในตอนรับภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2016
 

 
กิจกรรมปลูกป่าบูชาครู 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณ หน้าอาคาร โรงงานช่างยนต์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-6-2016
 

 
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องโสตฯโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2016
 

 
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-7-2016
 

 
วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.09น.- 08.00 น. ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ถนนหน้าอาคารอำนวยการฯ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-7-2016
 

 
15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2016
 

 
วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59 โรงเรียนอัสสัมชัญฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่พระอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฯจัดกิจกรรม พิธีอาศีรวาทราชสดุดี มหาราชินีนาท ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
11 ส.ค. 59 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรม วันแม่แห่ชาติ ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 12-8-2016
 

 
11 ส.ค 59 จัดกิจกรรม แห่แม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2016
 

 
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู และนักเรียนร่วมพิธน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-10-2016
 

 
วันที่ 9 พ.ย. 59 ได้จัดกิจกรรม ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-11-2016
 

 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ร่วมกันทำบุญถวาย ต้นเงิน และสังฆทาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-2-2017
 

 
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 โรงเรียนฯจัดกิจกรรม สวดชำระ ตักบาตร และถวายภัตราหารเช้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-5-2017
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 60 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรม พิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-5-2017
 

 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ภายในงานมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-6-2017
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิ ฯ ให้เกียรติเป็นประธานปลูกป่าประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-6-2017
 

 
28 มิถุนายน 2560 โรงเรียน จัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-6-2017
 

 
วันที่ 6 ก.ค. 60 ได้ จัดกิจกรรมแห่ เทียน พรรษา ไปถวาย ณวัดใหม่ชัยภูมิ บ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-7-2017
 

 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายที่วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2017
 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2017
 

 
27 ก.ค.60 จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครู 4 ท่าน และตัวแทนนักเรียน จำนวน 10...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-7-2017
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกิรรมวันอัสสัม แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2017
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2017
 

 
12 ม.ค. 61 โรงเรียนฯร่วมกับเทศบาล เวินพระบาท จัดกิจกรรม วันเด็กให้ เด็กเล็ก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-1-2018
 

 
วันจันทร์ ที่ 28 พ.ค. 2561 โรงเรียนฯได้จัดกิจกิจกรรมทำบุญเปิดเรียนและเนื่องในวันวิสาขบูชา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-5-2018
 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มีการประกวดพานไหว้ครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-6-2018
 

 
วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 จัดกิจกรรม พิธีอาศิรวาทราชดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 25-7-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดกิจกรรมกรรม 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมวันอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-8-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ส่งบุคลากรครู นักเรียน และอุปกรณ์การจัดทำเรือไฟ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 24-10-2018
 

 
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 13-12-2018
 

 
วันที่ 8 ก.พ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-2-2019
 

 
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร?เนื่องในวันวิสาขบูชา? ณ?โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-5-2019
 

 
31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 31-5-2019
 

 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 9-5-2019
 

 
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 3-6-2019
 

 
31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีทำบุญเปิดภาคเรียน 2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2019
 

 
ร่วมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 28-7-2019
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดกิจกรรมพิธมิสซาขอบพระคุณ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-7-2020
 

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-7-2020
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสัการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-10-2020
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ร่วมน้อมรำลึก สำนึกในพะรมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-10-2020
 

 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2020
 

 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-12-2020
 

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดพิธี น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-10-2020
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-6-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter