107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ


 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อ.เมือง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2009
 

 
ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสมัชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกันจัดทำสวนพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 19-6-2010
 

 
การฝึกแถวชิด / การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า / การฝึกบุคคลท่าอาวุธ จากหน่วยงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 23-8-2010
 

 
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร (ปวช. 1,2,3) วันที่ 23 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 8-9-2010
 

 
ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสัมชัญเทคนิคนครพนมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย ตชด.236 จังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-2-2011
 

 
โครงการก้าวแรก...สู่ฝัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ในด้าน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2011
 

 
กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ ก้าวแรก.. สู่ฝัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-5-2011
 

 
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2554 นักเรียนใหม่ ได้เดินทางไปฝึก ระเบียบแถว และทดสอบกำลังใจ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-5-2011
 

 
วัน 14 พ.ค. 54 นักเรียนใหม่ ปวช.1 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-5-2011
 

 
โรงพยาบาลท่าอุเทนได้เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2011
 

 
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 งานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 31-5-2011
 

 
กิจกรรมนักเรียน ถางป่าบริเวณหน้าโรงเรียนและ บริเวณข้างโบสถ์ วันที่ 2 ก.ค....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-7-2011
 

 
ตอนเย็นทุกวัน นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2011
 

 
6 กรกฎาคม 2554 ฝึกทบทวน ระเบียบแถว นักเรียน ปวช.1,2 ณ สนามบาสเดชาชัย ของโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-7-2011
 

 
ตอนเช้าทุกวัน นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนทำกิจวัตรประจำวัน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-7-2011
 

 
นักเรียนทุกคนช่วยกันทำนาดำของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-7-2011
 

 
นักเรียนดายหญ้า พรวนดินแปลงถั่วฝักยาว
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-7-2011
 

 
การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและการฝึกทบทวนระเบียบ แถว เพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพของนักเรียน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 6-7-2011
 

 
นักเรียนและคณะครู บำเพ็ญประโยชน์ โดยการถางป่า และเก็บขยะบริเวณริมถนนหลวง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-7-2011
 

 
โรงเรียนได้มีโครงการเพื่อฝึกการออมให้นักเรียน โดยการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งให้ความรู้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2011
 

 
นักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นปีที่1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ระหว่างวันที่ 15-26...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-8-2011
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ดำเนินการโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-9-2011
 

 
วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมิตรศิลป์นครพนม จัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยประเภทรถจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2-3 ได้ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนา หลังจากเลิกเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-11-2011
 

 
นักเรียนช่วยกันเกี่ยวข้าวและถางป่าริมรั้วทางทิศใต้ตึกยู วันที่ 19 พ.ย. 54
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-11-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 54 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-11-2011
 

 
ลูกเสือ เข้าค่ายกิจกรรมร่วม กับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ณ. ค่าย ตชด. 236 จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-2-2012
 

 
บ่ายวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16.00 น. นักเรียน ปวช.3 ร่วมทำกิจกรรมและเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ก่อนอำลา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-2-2012
 

 
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนทำการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2012
 

 
วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดโครงการก้าวแรก.. สู่ฝัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-5-2012
 

 
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานกีฬาจัดแข่งขันกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชือมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-5-2012
 

 
วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-5-2012
 

 
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนพบกับนักเรียน เนื่องในวันเปิดเรียนประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-5-2012
 

 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ภราดาพิชิตพล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-5-2012
 

 
วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนช่วยกันทำนา โดยแบ่งหน้าที่กัน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
กิจกรรมตอนเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2555 งานระเบียบวินัย ฝ่ายนักเรียนประจำ ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
กิจกรรมตอนเช้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายตอนเช้า...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
กิจกรรมตอนเย็นของนักเรียนประจำ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 14-7-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 กิจกรรมพิเศษของนักเรียนประจำ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 17-7-2012
 

 
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางโรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ออกบริการให้ความรู้เรื่องปัญหาโรคเอดส์กับวัยรุ่น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-7-2012
 

 
เดินสวนสนาม ฝึกภาคปกติ นศท. ประจำปีการศึกษา 2555 สถานที่ ร.ร.พะทายพิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 10-7-2012
 

 
ฝึกภาคปกติ นศท. วันที่ 2 - 13 ก.ค.55 สถานที่ทำการฝึก ร.ร.พะทายพิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 16-8-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN.....คณะครู...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-5-2013
 

 
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบการแข่งขัน งานบริการของช่าง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2013
 

 
วันพุธที่ 14 พ.ค. 5 7 นักเรียนใหม่ ปวช.1 เข้าอบรม การป้องกันยาเสพติด และฝึกระเบียบแถว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-5-2014
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 27-1-2015
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปี 3 วันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 58 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง และ นักศึกษาวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 3-2-2015
 

 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมพัฒนานักเรียนนำนักเรียนใหม่ประจำปี 2559 เข้าฝึกระเบียบวินัยที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-5-2016
 

 
กีฬาสัมพันธ์งานวันฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล และ วันอัสสัมชัญวิชาการ วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-1-2017
 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการนันทนาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2017
 

 
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 คณะครูจำนวน 15 ท่าน เข้ารับการอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-4-2018
 

 
พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-6-2019
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter