107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง


 
รถ Go Kart นวัตกรรมครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานเชื่อมโลหะ เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 26-8-2010
 

 
ผลงานครู-นักเรียน(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้แบบพับ)สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน3-13...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-8-2010
 

 
(ชุดโต๊ะไม้สนาม)ผลงานการเรียนการสอน ครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-7-2010
 

 
ผลงานการเรียนการสอน Flisht Simulator Cockpid (ชุดโต๊ะแบบฝึกบินเครื่องบินจำลอง)โดย ภราดาอาวุธ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-5-2010
 

 
งานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 17...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-11-2010
 

 
กล่องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมืองานไม้ 8 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-11-2010
 

 
กล่องเก็บอุปกรณ์กีฬา 8-25 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-11-2010
 

 
งานซ่อมบำรุงเก้าอี้ (โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล)30 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2010
 

 
ศาลาไม้ "Solar Garden" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-11-2010
 

 
งานไม้สนาม 1 (เก้าอี้ชิงช้า) ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-12-2010
 

 
งานไม้สนาม2(เก้าอี้ไม้)ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-11-2010
 

 
" ชั้นเก็บไม้อัด " ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-11-2010
 

 
งานไม้สนาม 3(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ญี่ปุ่น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 27-1-2011
 

 
ชุดงานไม้สนาม 4 (ชุดโต๊ะไม้โมเดิร์น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-1-2011
 

 
"งานป้ายอาคารเรียนและติดตั้ง" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-11-2010
 

 
งานไม้สนาม 5 (ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้กลม) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-1-2011
 

 
ชุดเก้าอี้เด็กผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้างวันที่...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 18-6-2010
 

 
กรอบรูปตุ๊กตา ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียนสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-7-2010
 

 
การเดินสายไฟฟ้าในแผงควบคุม ผลงานการเรียนการสอน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-8-2010
 

 
งานประดิษฐ์จากไม้สัก ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-1-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายสวัสดิ์ อาซอง และนายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายเอกพร พลบุญ และนายวีระนันท์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายเอกพร พลบุญ ได้ผลิตผลงานคือ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายสวัสดิ์ อาซอง นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องและตกแต่งภายใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ ได้ผลิตผลงานคือ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายชัยณรงค์ จาเพียราช...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายวีระนันท์ เอกพันธ์ถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 3-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายเอกพร พลบุญ นายชัยณรงค์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-9-2011
 

 
ชุดโต๊ะไม้ประดู่ 1 ผลงานการเรียนการสอน นักเรียนชั้น ปวช.2สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-8-2011
 

 
วันที่ 27-30 เมษายน 2555 นายสวัสดิ์ อาซอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-5-2012
 

 
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สาขาวิการก่อสร้าง ได้รับทำโต๊ะอาหารจากลูกค้า...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 3-7-2012
 

 
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการก่อสร้าง นักเรียนระดับ ปวช. 2 นายสถาพร...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 19-7-2012
 

 
ครูและนักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-8-2012
 

 
ชุดโต็ะเก้าอี้บาร์....ผลงานการเรียนเรียนการสอน ครู-นักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
ชุดโต็ะเก้าอี้ไม้โครง....ผลงานการเรียนเรียนการสอน ครู-นักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
นักเรียนปวช. 1 สาขาวิชาการก่อสร้าง จำนวน 7 คน ได้ผลิตภัณฑ์งานไม้ คือ ชุดเก้าอี้พนักพิงนั่งเอกเขนก...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-11-2012
 

 
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนปวช.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง ได้สร้างศาลาแปดเหลี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-11-2012
 

 
วันที่ 19 ม.ค. 56 ได้รับ บริจาคไม้เก่า จาก บริษัท ลี วิคเตอร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2013
 

 
เก้าอี้ชายหาด(เก้าอี้สนาม)ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-1-2013
 

 
เก้าอี้เครื่องแป้ง(ล้อเลื่อน)ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-5-2013
 

 
โต๊ะเลื่อยวงเดือน...ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2012
 

 
โครงงานนักเรียน(งานบิ้วอินห้องโสตทัศนศึกษา) ...ผลการการเรียนการสอนวิชาโครงงาน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-2-2013
 

 
นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ออกฝึกงานในสถานประกอบการ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-8-2013
 

 
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-8-2013
 

 
ผลงานการเรียนการสอนวิชาฝึกฝีมืองานไม้ ภาคเรียนที1 ของนักเรียนชั้น ปวช.1...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-9-2013
 

 
ติดตั้งกระดานห้องเรียน (ช่างยนต์) นักเรียน ชั้น ปวช.3 สาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2013
 

 
โครงงานนักเรียน.... งานบิ้วท์อินห้องครัวบ้านตัวยู(งานโครงสร้าง)....จัดทำโดย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-2-2014
 

 
โครงงานนักเรียน.... งานบิ้วท์อินห้องครัวบ้านตัวยู(งานสีและตกแต่งผิว)....จัดทำโดย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2014
 

 
วันที่ 29-31 ก.ค. 57 นางอรุณณี แผ่นพรหม ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ มาให้แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 22-8-2014
 

 
วันที่ 1-4 ส.ค. 57 นางสมพาน แผ่นพรหม ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ มาให้แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 22-8-2014
 

 
วันที่ 1 - 7 เดือนสิงหาคม 2557 ภราดาพิชิตพล บูรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 25-8-2014
 

 
วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2557 ครูและนักเรียนสาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ครูและนักเรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ปูกระเบื้องพื้นหน้าห้องพักครูของแผนกสาขาวิชาก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
กระถางต้นไม้(งานกลุ่ม) ผลงานการเรียนการสอน วิชาฝึกฝีมืองานไม้ นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2014
 

 
รั้วไม้(งานไม้โครง) ผลงานการเรียนการสอน วิชาฝึกฝีมืองานไม้ นักเรียน ปวช.1...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2014
 

 
ชุดโค๊ะและเก้าอี้พับในตัว งานไม้แบบลีโอและไม้ตะเคียน ผลงานการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-9-2014
 

 
ซุ้มศาลา งานไม้แบบลีโอและไม้โครงผลงานการเรียนการสอน นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2014
 

 
เก้าอี้ทรงเตี้ย..ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2015
 

 
เก้าอี้ทรงเตี้ย..ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-9-2015
 

 
ชั้นวางสมุดหนังสือ...ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-10-2015
 

 
เก้าอี้ไม้จากเศษวัสดุ...ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.2/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-10-2015
 

 
วิชางานสีและตกแต่งผิว นักเรียนปวช.2 ช่างเครื่องเรือนฯ ได้ย้อมสีและทาสี...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-6-2016
 

 
ครูและนักเรียน สาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดเก็บวัสดุฝึกในโรงฝึกงานทำความสะอาดและพัฒนาแผนก...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-8-2016
 

 
วันที่ 5 - 24 พฤศจิกายน 2559 ได้สร้าง Terrace บ้านพักภราดา ขนาด 99 ตร.ม. โดยมี ม.น้อย นนลือชา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-12-2016
 

 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การติดตั้งเครื่องไสชิด...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-1-2017
 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ภายใน)สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-2-2017
 

 
เก้าอี้ทรงสูง นักเรียนชี้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรื่อนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-2-2017
 

 
28 มิ.ย. 60 แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน รายวิชางานสีและตกแต่งผิว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 28-6-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter