107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แหล่งเรียนเพื่อชุมชน


 
โรงเรียนบ้านธาตุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ขอความอนุเคราะห์เรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-1-2010
 

 
โรงเรียนได้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด โรงฝึกงาน และ ห้องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์ความเร็วสูง
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
วันที่16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้เริ่มโครงการบริการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดสื่อการสอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-11-2010
 

 
25 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนเป็นแกนนำประชุมโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-7-2011
 

 
วันที่ 8 ก.พ. 55 นักเรียนปวช.1 เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ อาคารโภชนาการ ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2012
 

 
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเริ่มโครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2012
 

 
ตามคำสั่งที่ 023/2560 งานแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอััสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-7-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter