107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


การประเมิน


 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาในวันที่ 18-21...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-9-2008
 

 
วันแรกของการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 โดยฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศเทศ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-1-2011
 

 
24 - 28 ม.ค. 54 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-1-2012
 

 
วันที่ 18 -20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 งานการเงินและบัญชี รับการตรวมสอบบัญชีประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-6-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการทำงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-6-2012
 

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-6-2013
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 วันนี้ มีภราดาและผู้จัดการบริษัทมาสด้านครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-7-2013
 

 
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-5-2014
 

 
วันที่ 14-16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนพนมรับการประเมินจาก...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-7-2014
 

 
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-7-2014
 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-2-2016
 

 
ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-9-2016
 

 
นิเทศการเรียนการสอน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก สอนโดยมาสเตอร์ปริญยา สีสม ทำการนิเทศโดยมาสเตอร์ทวี...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าสำรวจระบบงานนิเทศและงานวิจัย
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2017
 

 
ภ.ครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-11-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจมาตรฐานการเงินโดยคณะกรรมการจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-1-2018
 

 
28-30 มกราคม 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-1-2019
 

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-2-2019
 

 
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงกายภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2019
 

 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม นำโดยคุณสรุศักดิ์​ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆามังคลาราม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-7-2020
 

 
ระหว่างวันที่22-23 พ.ย.65 คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-11-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter