107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 
กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนทุกคนช่วยกันถางหญ้ารอบ กำแพงรั้ว รอบวัด รอบนอกรั้วโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 11-6-2011
 

 
วันพุธ ที่ 17 มิ.ย. 58 โรงพยาบาลชุมชน ต.เวินพระบาท มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-6-2015
 

 
วันที่ 15 ม.ค. 58 หน่วยงาน กอ.รมน. เทศบาลเวินพระบาท ชมชน และโรงเรียนฯ ร่วมกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2016
 

 
ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม งานอาคารสถานที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-7-2016
 

 
มิสสุภัทรา สิงห์ทอง ม.ปริญยา สีสม นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-9-2016
 

 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-10-2016
 

 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-10-2016
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าบูชาครู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
ร.ร.อัสสัมชัญฯ เข้าร่วมโครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่3...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 3-8-2018
 

 
ร่วมกิจกรรม ปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบะมน...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 7-6-2019
 

 
กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยปลา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-6-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter