107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อยู่ในช่วงปรับปรุง

   ช่างยนต์ มีทั้งหมด 19 แผน
วิชา
โครงการสอน
แผนการสอน
สื่อการสอน
ครูประจำวิชา
   2000-1101  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1102  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1201  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1202  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1235  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
   2000-1303  วิชาการดำรงชาติไทย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1401  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2001-0005  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2001-2001  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2100-1003  วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2100-1005  วิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2101-1001  วิชางานเครื่องยนต์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-1002  วิชางานส่งกำลังรถยนต์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-1004  วิชางานไฟฟ้ารถยนต์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-2102  วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-2103  วิชางานเครื่องยนต์เล็ก     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-2111  วิชาศูนย์บริการรถยนต์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2101-2114  วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายปริญยา สีสม
   2103-5001  วิชาโครงการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา

   ช่างกลโรงงาน มีทั้งหมด 15 แผน
วิชา
โครงการสอน
แผนการสอน
สื่อการสอน
ครูประจำวิชา
   2000-1101  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1102  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1201  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1202  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1235  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
   2000-1303  วิชาการดำรงชาติไทย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1401  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2001-0005  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2001-2001  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2100-1003  วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2100-1005  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2102-2101  วิชาเขียนแบบเครื่องกล     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ
   2102-2102  วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ
   2102-4103  วิชางานเครื่องมือกล 3     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายน้อย นนลือชา
   2103-5001  วิชาโครงการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา

   ช่างเชื่อมโลหะ มีทั้งหมด 13 แผน
วิชา
โครงการสอน
แผนการสอน
สื่อการสอน
ครูประจำวิชา
   2000-1101  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1102  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1201  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1202  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1235  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
   2000-1303  วิชาการดำรงชาติไทย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1401  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2001-0005  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2001-2001  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2100-1003  วิชางานไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2100-1005  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2103-2112  วิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายสมสมัย เสวียววงษ์
   2103-5001  วิชาโครงการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา

   ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีทั้งหมด 21 แผน
วิชา
โครงการสอน
แผนการสอน
สื่อการสอน
ครูประจำวิชา
   2000-1101  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1102  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1201  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1202  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
   2000-1235  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
   2000-1303  วิชาการดำรงชาติไทย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1401  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2001-0005  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2001-2001  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2100-1005  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2100-1304  วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2103-5001  วิชาโครงการ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2106-2126  วิชางานเชื่อมเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายสมสมัย เสวียววงษ์
   2106-2405  วิชาเขียนแบบเครื่องเรือน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายณรงค์เดช พลขำ
   2107-1001  วิชาพื้นฐานการออกแบบ     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2107-1002  วิชาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2107-1003  วิชาเครื่องจักรกลงานไม้เบื้องต้น     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2107-2006  วิชาอ่านแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2107-2010  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 1     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
   2107-2101  วิชาเทคนิคการทำงานไม้ด้วยเครื่องมือกล     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2107-2110  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 2     โครงการสอน     ปกแผน  ||  แผนการสอน คลิก นายดอน วิภา
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter