107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


2103-5001: 3
 

1. ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการ
   1.1  ความหมายและลักษณะของโครงการ
   1.2  ความสำคัญของโครงการ
   1.3  ประโยชน์ของการจัดทำโครงการ
   1.4  ประเภทของโครงการที่ศึกษา
   1.5  ขั้นตอนจัดทำโครงการ
2. กระบวนการจัดทำโครงการ
   2.1  การวางแผนจัดทำโครงการ
   2.2  การขออนุมัติโครงการ
   2.3  การดำเนินงานตามโครงการ
   2.4  การจัดทำรายงาน
   2.5  การประเมินโครงการ
3. การเลือกหัวข้อโครงการ
   3.1  การเลือกโครงการของผู้เรียน
   3.2  เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการ
   3.3  การตัดสินใจเลือกโครงการ
4. การเขียนโครงการ
   4.1  ความหมายของการเขียนโครงการ
   4.2  วิธีการเขียนโครงการ
   4.3  องค์ประกอบการเขียนโครงการ
   4.4  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดทำโครงการ
   5.1  การดำเนินโครงการ
6. การนำเสนอผลงานโครงการ
   6.1  ความสำคัญในการนำเสนอ
   6.2  จุดมุ่งในการนำเสนอรายงาน
   6.3  ประเภทการนำเสนอ
   6.4  ลักษณะการนำเสนอที่ดี
   6.5  เทคนิคการนำเสนอ
   6.6  คุณสมบัติผู้นำเสนอ
   6.7  การรายงานโครงการ
7. การประเมินผลโครงการ
   7.1  ความหมายของการประเมิน
   7.2  ความสำคัญของการประเมิน
   7.3  ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมิน
   7.4  วิธีการประเมิน
   7.5  เครื่องที่ใช้ในการประเมิน
8. การสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายการ
   8.1  การสรุปผลการดำเนินงาน
   8.2  การจัดทำรายงาน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter