107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


2107-2006: 1
 

1. หลักในการออกแบบ
2. มาตรฐานในการเขียนแบบ
   2.1  กระดาษเขียนแบบ
   2.2  เส้น
   2.3  การเขียนตัวอักษร
   2.4  มาตราส่วน
3. การอ่านแบบภาพฉาย ภาพด้าน และรูปตัด
   3.1  ลักษณะการฉายภาพ
   3.2  ความหมายของภาพฉาย
   3.3  ตำแหน่งการมองภาพฉาย
   3.4  การฉายภาพมุมที่ 1
   3.5  การฉายภาพมุมที่ 3
6. การอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
   4.1  ความหมายของแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
   4.2  สัญลักษณ์แบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
   4.3  วิธีการอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
   4.4  รายการแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
7. การอ่านแบบระบบไฟฟ้า
   5.1  ความหมายของแบบระบบไฟฟ้า
   5.2  สัญลักษณ์แบบระบบไฟฟ้า
   5.3  วิธีการอ่านแบบระบบไฟฟ้า
   5.4  รายการแบบระบบไฟฟ้า
8. การอ่านแบบรูปไอโซเมตริก
   6.1  ความหมายแบบรูปไอโซเมตริค
   6.2  วิธีการอ่านแบบไอโซเมตริค
9. การอ่านแบบรูปออบลิค
   7.1  ความหมายภาพออบลิค
10. การดูรายการประกอบแบบ

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter