107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2000-1401
ครูผู้สอน  นางสุภัทรา สิงห์ทอง   E-mail : supatra_atsn@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพ ของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน

 


จุดประสงรายวิชา
  1. เข้าใจในเร่งปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. เข้าใจโครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี
  4. เข้าใจแรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
  5. งาน พลังงาน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ทักษะและความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  0   0
2
  การรักษาดุลยภาพของร่างกายพืชและสัตว์
  0   0
3
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  0   0
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  0   0
5
  ดุลยภาพในระนิเวศ
  0   0
6
  ดุลยภาพในระนิเวศ
  0   0
7
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  0   0
8
  โครงสร้างอะตอม
  0   0
9
  พันธะเคมี
  0   0
10
  สมบัติของสาร
  0   0
11
  สารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  0   0
12
  แรงและชนิดของแรง
  0   0
13
  แรงและชนิดของแรง
  0   0
14
   การเคลื่อนที่ของแรง
  0   0
15
   การเคลื่อนที่ของแรง
  0   0
16
  งานและพลังงาน
  0   0
17
  งานและพลังงาน
  0   0
18
  สอบปลายภาค
  0   0
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน

เรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 40  ชั่วโมง หรือ 14 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

กิจกรรมระหว่างเรียนและการวัดผล
                คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
1.              คะแนนระหว่างภาคเรียน                           70 คะแนน
การเข้าเรียน                                   10   คะแนน
ส่งการบ้าน                                      10  คะแนน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                  10   คะแนน
ทดสอบหลังเรียน                            20   คะแนน
ชิ้นงาน                                           10   คะแนน
2.            สอบปลายภาค                                           30 คะแนน
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter