107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password



  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน






2101-1001: 2
 

1. ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือช่างยนต์
2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในงานช่างยนต์
3. อุปกรณ์จับยึดในงานช่างยนต์
4. หลัการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
5. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
6. การถอดประกอบ ฝาสูบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
7. การถอดประกอบฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
8. การให้บริการระบบวาล์ไอดี ไอเสีย เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
9. การให้บริการระบบวาล์วไอดี ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล
10. การถอดประกอบ ลูกสูบ ก้านสูบ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
11. การถอดประกอบ ลูกสูบ ก้านสูบ เครื่องยนต์ดีเซล
12. การถอดประกอบปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
13. การถอดประกอบเพลาข้อเหวียงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่อยนต์ดีเซล
14. การให้บริการระไฟจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
15. การถอดประกอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
16. การถอดประกอบระบบสตาร์ทเครื่องยนแก๊สโซลีนและดีเซล
17. การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter