107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-2102
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

(เดิม) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

 (ใหม่)  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาฝาสูบ   วาล์วไอดีไอเสีย  ปรับตั้งวาล์ว  สายพานไทมิ่ง  โซ่ไทมิ่ง
 เฟืองไทมิ่ง   ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มเรียง  ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มกลม  ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มคอมมอลเรล
 หัวฉีด  กรองน้ำมันหล่อลื่น  ปั้มน้ำมันหล่อลื่น  หม้อน้ำ  ปั้มน้ำ  ท่อไอดี ท่อไอเสีย  แรงอัดของเครื่องยนต์   การสตาร์ทเครื่องยนต์และการปรับแต่งเครื่องยนต์


จุดประสงรายวิชา

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน  หน้าที่ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล

2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ  ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่างๆ  ของเครื่องยนต์ดีเซลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด  ประณีต  ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาฝาสูบ
  0   6
2
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาวาล์วไอดีไอเสีย
  0   6
3
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาการปรับตั้งวาล์ว
  0   6
4
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาสายพานไทมิ่ง
  0   6
5
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาโซ่ไทมิ่ง
  0   6
6
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเฟืองไทมิ่ง
  0   6
7
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มเรียง
  0   6
8
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษา ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มกลม
  0   6
9
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มคอมมอลเรล
  0   6
10
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหัวฉีด
  0   6
11
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษากรองน้ำมันหล่อลื่น
  0   6
12
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันหล่อลื่น
  0   6
13
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
  0   6
14
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำ
  0   6
15
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาท่อไอเสีย
  0   6
16
  ถอดประกอบ ตรวจสภาพแรงอัดของเครื่องยนต์
  0   6
17
  การสตาร์ทเครื่องยนต์
  0   6
18
  การปรับแต่งเครื่องยนต์
  0   6
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
75 - 79           3.5   ดีมาก
70 – 74          3.0   ดี
65 – 69          2.5   ดีพอใช้
60 – 64          2.0   พอใช้
55 – 59          1.5   อ่อน
50 – 54          1.0   อ่อนมาก
0 – 49              0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter