107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-2103
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนบำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลรวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือถอดประกอบและ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
2. เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ให้บริการและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
3. เพื่อให้สามารถประมาณราคาค่าบริการ
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  การถอดแยกและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
            -  ชิ้นส่วนเครื่องงยนต์เล็ก
  0   12
3-4
  การถอดแยกและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซล
  0   12
5
  หลักกาทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลและแก๊สโซลีน
  0   6
6-7
  ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กดีเซลและแก๊สโซลีน
  0   12
8-9
  ระบบหล่อลื่นและระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็ก
  0   12
10-12
  การถอดประกอบชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เล็ก
  0   18
13-14
  การติดเครื่องยนต์เล็ก
  0   12
15-17
  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
  0   18
18
  สอบปลายภาค
  0   1
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
75 - 79           3.5   ดีมาก
70 – 74          3.0   ดี
65 – 69          2.5   ดีพอใช้
60 – 64          2.0   พอใช้
55 – 59          1.5   อ่อน
50 – 54          1.0   อ่อนมาก
0 – 49              0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter