107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


2101-1004: 3
 

1. งานบริการแบตเตอรี่
   1.1  หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์
   1.2  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
2. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคอยจุดระเบิด
   2.1  หน้าที่และหลักการทำงานของคอยจุดระเบิด
   2.2  ส่วนประกอบของคอยจุดระเบิด
3. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของจานจ่าย
   3.1  หน้าที่และหลักการทำงานของจานจ่ายไฟ
   3.2  ส่วนประกอบของจานจ่ายไฟ
   3.3  การแก้ไขข้อขัดข้องของจานจ่ายไฟ
4. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของหัวเทียน
   4.1  หน้าที่และคุณสมบัติของหัวเทียน
   4.2  ส่วนประกอบของหัวเทียน
5. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
   5.1  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
   5.2  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนของไดสตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
6. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด
   6.1  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด
   6.2  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไดสตาร์ทแบบเฟืองทด
7. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบโซลีนอย
   7.1  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบโซลีนอย
   7.2  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไดสตาร์ทแบบโซลีนอย
8. การประจุไฟแบตเตอรี่
   8.1  วิธีการประจุไฟแบตเตอรี่รถยนต์
   8.2  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์
9. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเยนเนอร์เรเตอร์
   9.1  หลักการทำงานของเยนเนอร์เรเตอร์
   9.2  ส่วนประกอบของเยนเนอร์เรเตอร์
10. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของอัลเตอร์เนเตอร์
   10.1  หลักการทำงานของอัลเตอร์เนอเตอร์
   10.2  ส่วนประกอบของอัลเตอร์เนเตอร์
11. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเรกกูเรเตอร์
   11.1  หลักการทำงานของเรกกูเรเตอร์
12. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟหน้า
   12.1  วงจรไฟหน้ารถยนต์
   12.2  การแก้ไขปัญหาไฟหน้ารถยนต์
13. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟหรี่
   13.1  วงจรไฟหรี่รถยนต์
14. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟเลี้ยว
   14.1  วงจรไฟเลี้ยวรถยนต์
15. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟถอย
   15.1  วงจรไฟถอยรถยนต์
16. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟเบรก
   16.1  วงจรไฟเบรกรถยนต์
   16.2  วงจรไฟถอยรถยนต์
17. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของกระจกประตู
   17.1  วงจรไฟประตูรถยนต์
18. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเซนทรันล๊อก
   18.1  ระบบล็อคอัตโนมัติ

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter