107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร 2 จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2000-1202
ครูผู้สอน  ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์   E-mail : tonsincere@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เรื่องราว เนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คำบรรยาย ลักษณะบุคคลและสิ่งของ คำแนะนำ สุขภาพ บทสนทนาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันข่าว เรื่องทั่วไป สถานที่ การบอกทิศทาง เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต อนาคต เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้คำ สำนวน วลี ถ่ายโอน ข้อมูลจากเรื่องที่การอ่านและการฟัง มีความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

จุดประสงรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  Introductions
  0   2
2
  Number, Days and Dates
  0   2
3
  Giving Advices and Making Suggestions
  0   2
4
  Health
  0   2
5
  Likes and Dislikes
  0   2
6
  Asking and Giving Opinion
  0   2
7
  Holiday
  0   2
8
  Offering, Accepting and Refusal
  0   2
9
  Giving Directions
  0   2
10
  Tell Me about Yourself
  0   2
11
  Reading Advertisements
  0   2
12
  Making a Phone Call
  0   2
13
  Telephone Messages
  0   2
14
  Signs and Symbols
  0   2
15
  Instructions and Warnings
  0   2
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter