107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


2000-1102: 1
 

1. ความรู้พื้นฐานในการสื่อสาร
   1.1  ความหมายของการสื่อสาร
   1.2  องค์ประกอบของการสื่อสาร
   1.3  ประเภทของการสื่อสาร
   1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
   1.5  ปัญหาและอุปสรรในการสื่อสาร
2. การใช้ประโยคเพื่อการสื่สาร
   2.1  ความหมายของประโยค
   2.2  ส่วนประกอบของประโยค
   2.3  ลักษณะของประโยค
   2.4  ชนิดของประโยค
   2.5  การใช้ประโยค
3. การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร
   3.1  ความหมายของการวิเคราะห์
   3.2  กระบวนการอ่านวิเคราะห์
   3.3  ข้อเสนอแนะในการอ่านวิเคราะห์
   3.4  ประโยชน์ของการอ่านด้าวความวิเคราะห์
   3.5  ความหมายของการวินิจสาร
   3.6  กระบวนการอ่านวินิจสาร
   3.7  วิธีการอ่านวินิจสาร
4. การวิจารณ์และประเมินค่า
   4.1  ความหมายของการวิจารณ์
   4.2  การแบ่งประเภทของหนังสือ
   4.3  การวิจารณ์นวนิยายเรื่องสั้น
   4.4  การวิจารณ์สารคดี
   4.5  การวิจารณ์บทร้อยกรอง
   4.6  ขั้นตอนของการวิจารณ์
   4.7  มารยาทในการวิจารณ์วรรณกรรม
5. การเขียนรายงาน
   5.1  ความหมายของรายงาน
   5.2  ประเภทของรายงาน
   5.3  การจัดทำรายงาน
   5.4  รูปแบบการเสนอรายงาน
   5.5  การเขียนรายงานทางวิชาการ
   5.6  ขั้นตอนการทำรายงานทางวิชาการ
   5.7  การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน
6. การพูดในที่ประชุมชน
   6.1  ความหมายของการพูดในที่ประชุมชน
   6.2  ความสำคัญของการพูดในที่ประชุมชน
   6.3  ประเภทของการพูดในที่ประชุมชน
   6.4  การเตรียมตัวพูดต่อที่ประชุมชน
   6.5  การพูดที่สัมฤทธิผล
   6.6  การวิเคราะห์และประเมินค่าพฤติกรรมการพูดต่อที่ประชุมชน
7. การโน้นน้าวใจ
   7.1  ความหมายของการโน้ทน้าวใจ
   7.2  หลักการพูดโน้มน้าวใจ
   7.3  กลวิธีในการพูดโน้มน้าวใจ
   7.4  ลักษณะการพูดโน้มน้าวใจ
   7.5  ระดับการพูดโน้มน้าวใจ
   7.6  ศิลปะการพูดโน้มน้าวใจ
   7.7  ประเภทของการพูดโน้มน้าวใจ
8. การแสดงทรรศนะ
   8.1  ความหมายของทรรศนะ
   8.2  โครงสร้างของการแสดงทรรศนะ
   8.3  ความแตกต่างระหว่างทรรศนะของบุคคล
   8.4  ประเภทของทรรศนะ
   8.5  ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทรรศนะ
   8.6  ปัจจัยที่ส่งเสริมการแสดงทรรศนะ
   8.7  การประเมินค่าทรรศนะ
9. การเขียนบันทึก
   9.1  ความหมายของการบันทึก
   9.2  ความสำคัญของการบันทึก
   9.3  หลักการเขียนบันทึก
   9.4  ประเภทของการบันทึก
   9.5  รายละเอียดของแบบบันทึกข้อความ
   9.6  การเขียนบันทึกข้อความ
   9.7  การเขียนจุดประสงค์บันทึกข้อความ
   9.8  การลงท้ายบันทึกข้อความ
10. การเขียนจดหมายธุรกิจ
   10.1  ความหมายของจดหมายธุรกิจ
   10.2  ความสำคัญของจดหมายธุรกิจ
   10.3  ข้อควรปฏิบัตในการเขียนจดหมายธุรกิจ
   10.4  ส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจ
   10.5  แบบฟอร์มจดหมายธุรกิจ
   10.6  ลักษณะกระดาษและซองจดหมายธุรกิจ
   10.7  ลักษณะการเขียนจดหมายธุรกิจ
   10.8  ประเภทของจดหมายธุรกิจ
11. การเขียนคำประพันธ์ในงานอาชีพ
   11.1  ความหมายของคำประพันธ์
   11.2  ลักษณะบังคับของคำประพันธ์
   11.3  ประเภทของคำประพันธ์
   11.4  การใช้คำประพันธ์ในงานอาชีพ
12. นิทานเวตาล
   12.1  ประวัติผู้นิพนธ์
   12.2  ที่มาของเรื่อง
   12.3  ความรู้เพื่อช่วยในการอ่าน
   12.4  นิทานเวตาล เรื่องที่ 6
   12.5  คำศัพท์ที่สำคัญ
13. กาพย์เห่เรือ
   13.1  ประวัติผู้นิพนธ์
   13.2  จุดประสงค์ในการแต่ง
   13.3  ลักษณะการแต่งกาพย์เห่เรือ
   13.4  ประวัติการเห่เรือของไทย
   13.5  เนื้อเรื่อง
   13.6  ความรู้ที่ได้จากกาพย์เห่เรือ
   13.7  อธิบายศัพท์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter