107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : มิสสุภัทรา สิงห์ทองจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวินพระบาท มีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปวช.1 จำนวน 50คน และมีวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยนางดารุณี วีระชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทวย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/8/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานวิชาสามัญ-สัมพันธ์จัดกิจกรรมวันสนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีนักเรียนชั้นปวช.1และปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง26/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : คาบ3-4 รายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เรื่อง แนวทางการเลือกอาชีพ (หลักการสัมภาษณ์งาน) ใบงานจำลองสถานการณ์จริง
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง15/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : คาบ3-4 เรียนในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กิจกรรมให้นักเรียนออกไปพูดหน้าชั้นเรียนในเรื่องคุณสมบัติ-สวัสดิการ-การสัมภาษณ์ ในช่างต่างๆ
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง8/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 6 มิถุยายน 2561 แผนกวิชาสามัญจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเทคโนโลยีและ Google application ให้กับนักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
upload โดย : นายดอน วิภา6/6/2561  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter