107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   1480300038385
 นางสุภัทรา สิงห์ทอง
E-Mail : supatra_atsn@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ 2553 ปวค.
2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2552 วท.บ


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินนอกรอบ3 18-19 มิ.ย.54 36 ชั่วโมง ม.นครพนม
2 . หลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค.54 6 ชั่วโมง ม.นครพนม
3 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 6 ชั่วโมง ร.ร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 ก.ย.54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรฯ
5 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนารสอน 21 ม.ค. 55 6 ชั่วโมง ร.ร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
6 . บัญชีโรงเรียนเอกชน 5-8 กันยายน 2552 18 ชั่วโมง โรงแรมจัสมิน - มูลนิธิเซนต์คาเบรียล
7 . แผนพัฒนาโรงเรียน 18-19 กันยายน 2552 14 ชั่วโมง มูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ
8 . การเงินการบัญชี 28 พ.ย 51 8 ชั่วโมง บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . สื่อการเรียน เรื่อง การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ปีการศึกษา 2552/1
2 . แผนการเรียนรู้วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2552/1


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2560-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 . 2560-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ งานอภิบาล
3 . 2560-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ หัวหน้างานวิทยบริการ
4 . 2559-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ หัวหน้างานวิทยบริการ
5 . 2559-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ หัวหน้าบรหารทรัพยากรมนุษย์
6 . 2558-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ หัวหน้างานวิทยบริการ
7 . 2558-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
8 . 2554-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ การเงอนและบัญชี
9 . 2553-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ การเงินและบัญชี
10 . 2552-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครูสามัญ การเงินและบัญชี

     โครงการที่รับผิดชอบ  31  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานขึ้นทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดทำบัญชีทั่วไป Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย Word
4. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานการเงินและบัญชี Word
5. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานจัดซื้อ Word
6. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานการเงินและบัญชี Word
7. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานจัดซื้อ Word
8. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานอภิบาล Word
9. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานการเงินและบัญชี Word
10. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานจัดซื้อ Word
11. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
12. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำโบนัส Word
13. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือนนักการ  Word
14. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
15. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำค่าสาธารณูปโภค Word
16. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม  Word
17. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานการเงินและบัญชี Word
18. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาบุตรครูและนักการ Word
19. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
20. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานวิทยบริการ Word
21. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานพัฒนาทรัพยากร Word
22. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานวิทยบริการ Word
23. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานวิทยบริการ Word
24. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานอภิบาล Word
25. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานวิทยบริการ Word
26. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
27. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานโภชนาการ Word
28. ปีการศึกษา 2563  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
29. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
30. ปีการศึกษา 2563  แผนงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ Word
31. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานสารบรรณ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
1 ชั่วโมง
15 คน
2 . พ.ศ.2554 หมวดวิชาสามัญ
 
1 ชั่วโมง
43 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
16 คน
4 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
12 คน
5 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
8 คน
6 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
8 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2553/2 พัฒนาทักษะการคำนวณบัญชี เรื่องงบดล โดยใช้สื่อ VDO การคำนวณบัญชีตามแม่บทบัญชี ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2552/1 พัฒนาทักษะการค้นหาวิธีการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2552/2 พัฒนาทักษะการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter