107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   51atsn
 นายดอน วิภา
E-Mail : donwipaster@gmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 ปริญญาบัณฑิต วิชาชีพครู
2 . มหาวิทยาลัยนครพนม 2550 ปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 . โรงเรียนค้อวิทยาคม 2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 . โรงเรียนค้อวิทยาคม 2543 มัธยมศึกษาตอนต้น
5 . โรงเรียนบ้านค้อ 2540 ประถมศึกษาปีที่ 6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . การสัมมนาก่อนการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุกหนุน และเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 8 ชั่วโมง วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ
2 . ศึกษาดูงานเทคโนโลยี่สมัยบริษัท samsung 6-9 มิถุนายน2555 32 ชั่วโมง ประเทศเกาหลีใต้
3 . อบรมการพัฒนาครูทั้งระบบ 5-9 ตุลาตม 2554 40 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
4 . อบรมการดูแลและการติดตั้ง server 17 - 18 ธันวาคม 2554 16 ชั่วโมง โรงเรียนทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
5 . การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 กันยายน 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี
6 . ทัศนศึกษาดูงานที่ Montfort Boys Town ณ ประเทศมาเลเซีย 20 - 22 กันายน 2553 24 ชั่วโมง ประเทศมาเลเซีย
7 . ทัศนศึกษาการดำเนินชีวิตของชนเผ่าปากะญอ วันที่ 5-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 24 ชั่วโมง จังหวัดตาก
8 . ทัศนศึกษาบริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์ อ.บ้างแพง จ.นครพนม 05/02/2553 8 ชั่วโมง บริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์ อ.บ้างแพง จ.นครพนม
9 . อบรบเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ CAI 5/04/2553 - 9/04/2553 40 ชั่วโมง โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี
10 . ประชุมติดตามความคืบหน้าโปรแกรม swis 28-10-2551 ถึง 30-10-2551 3 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
11 . อบรมระบบ server และการเก็บข้อมูลปริมาณมากในสำนักงาน บริษัท IBM จำกัด วันที่ 21 เดือนมกราคม 2552 7 ชั่วโมง บริษัท กรณ์ประกาย ไอทีเซนต์เตอร์ จำกัด (สาขานครพนม)
12 . ประชุมติดตามความคืบหน้าโปรแกรม SWIS 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2552 14 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
13 . สัมมนาผู้บริหารโรงเรียน 28-1-2551 ถึง 30-1-2551 32 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . สร้างโปรแกรมบัญชี ปีการศึกษา 2553/1
2 . ติดตั้ง Mail Server โรงเรียน ปีการศึกษา 2553/2
3 . สร้างระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2553/1
4 . สร้างโปรแกรมบริหารห้องสมุด การยืม - คืน สถิติการยืมในหมวดต่าง ๆ ปีการศึกษา 2551/0
5 . ติดตั้ง server IBM X3250 บริการเว็บไซต์โรงเรียน ปีการศึกษา 2551/0
6 . สร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมงานคณะครู ปีการศึกษา 2551/0
7 . สร้างโปรแกรมรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2551/0
8 . สร้างโปรแกรม Photo อั้ลบั้มภาพกิจกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นใช้ในโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2551/0
9 . สร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2550/0
10 . สร้างเว็บไซต์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2550/0
11 . สร้างโปรแกรม ใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2550/0
12 . ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณตึกอำนวยการ และบ้านพักโรงเรียน ปีการศึกษา 2550/0
13 . สร้างโปรแกรมระบบการแสดงตนการใช้อินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550/0
14 . ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2550/0


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2554-05-01 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2 . 2553-05-18 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3 . 2552-05-06 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานโสตทัศนศึกษา,งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4 . 2551-05-16 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานโสตทัศนศึกษา,งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5 . 2550-10-14 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานโสตทัศนศึกษา,งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
6 . 2550-05-14 รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดสามัญ งานโสตทัศนศึกษา

     โครงการที่รับผิดชอบ  31  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2552  แผนงานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์ Word
2. ปีการศึกษา 2552  โครงการซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน Word
3. ปีการศึกษา 2552  แผนงานงานจัดพิมพ์วารสารโรงเรียน  Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานทุกหน่วยงาน Word
6. ปีการศึกษา 2553  โครงการโครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ Word
7. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word
8. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Word
9. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  Word
10. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word
11. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
12. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานพัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซื้อ Word
13. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  Word
14. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word
15. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word
16. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
17. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word
18. ปีการศึกษา 2560  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
19. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
20. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
21. ปีการศึกษา 2561  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
22. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
23. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
24. ปีการศึกษา 2562  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
25. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
26. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานทะเบียน Word
27. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
28. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานทะเบียน Word
29. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word
30. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานทะเบียน Word
31. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
6 คน
2 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
8 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
12 คน
4 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
16 คน
5 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
7 คน
6 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
12 คน
7 . พ.ศ.2552 ช่างยนต์
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
16 คน
8 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3 ชั่วโมง
4 คน
9 . พ.ศ.2551 ช่างยนต์
2103-5001 โครงการ
4 ชั่วโมง
11 คน
10 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2413 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน
4 ชั่วโมง
8 คน
11 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-5001 โครงการ
4 ชั่วโมง
6 คน
12 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2103-5001 โครงการ
4 ชั่วโมง
11 คน
13 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
11 คน
14 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2102-2102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
4 ชั่วโมง
11 คน
15 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
4 ชั่วโมง
10 คน
16 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
4 ชั่วโมง
11 คน
17 . พ.ศ.2550 ช่างยนต์
2100-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
4 ชั่วโมง
13 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับ ปวช. 1
2552/2 การศึกษาผลการใช้โปรแกรม solid work
2551/1 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพวเตอร์
2551/2 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2550/2 การพัฒนาความสามารถการเรียนคอมพิวเตอร์
2550/1 นักเรียนใช้เลื่อยมือและทำใบเลื่อยหัก
2550/1 ผู้เรียนชอบเล่นมากกว่าเรียน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter