107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 20 พฤศจิกายน 2560 มิสพรทิพย์ วิภา และมิสเสาวรักษ์ ยศพันษา เข้าอบรมภาษาไทยที่โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ
upload โดย : นางสาวพรทิพย์ วิภา20/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ตามคำสั่งที่ 023/2560 งานแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอััสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดตารางสอนเสริมทักษะความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท จ.นครพนม ในทุกวันอังคาร เริ่มครั้งแรกวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย25/7/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การโปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint โดยมีครูแผนกสามัญ-สัมพันธ์เข้าร่วมจำนวน 6 คน และครูสาขาวิชาช่างยนต์ 1 คน
upload โดย : นายดอน วิภา16/7/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เพิ่มเติม ... ภาพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
upload โดย : นายดอน วิภา26/6/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ วิชาภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้น มีการประกวดแข่งขันการจัดบอร์ด การวาดภาพ แต่งคำขวัญและตอบปัญหา
upload โดย : นายดอน วิภา26/6/2560  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter