107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   54atsn
 นางสาวพรทิพย์ วิภา
E-Mail : phontip@atsn.ac.th

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2 . มหาวิทยาลัยนครพนม 2551 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2549 อนุปริญญา
4 . โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 . โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 2544 มัธยมศึกษาตอนต้น
6 . โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2541 ประถมศึกษาปี่ที่ 6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 19-21 กันยายน 2555 15 ชั่วโมง ระเบียงแก้ว รีสอร์ท จ.มุกดาหาร
2 . การประกันคุณภาพภายใน 18-19 มิถุนายน 2554 12 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
3 . เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 18-19 มิถุนายน 2554 12 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
4 . การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม 18-19 มิถุนายน 2554 12 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
5 . หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 9 กรกฎาคม 2554 6 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
6 . การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 กันยายน 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี
7 . ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ปีการศึกษา 2554 10-12 ตุลาคม 2554 18 ชั่วโมง ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
8 . การใช้จิตวิทยาในการเรียนการสอน 21 มกราคม 2555 6 ชั่วโมง ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
9 . การสร้างบทเรียนออนไลน์ 29-30 กันยายน 2553 12 ชั่วโมง ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2554-02-02 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตำแหน่งครูสอนหมวดวิชาสามัญ งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2 . 2551-04-28 หจก.ดีพลัสเทคโนโลยี ทำบัญชี

     โครงการที่รับผิดชอบ  29  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ Word
2. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ Word
3. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
4. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานศูนย์วิทยบริการ Word
5. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
6. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word
7. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานวิทยบริการและห้องสมุด Word
8. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
9. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
10. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนนักการ Word
11. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำเงินโบนัสครู+นักการ Word
12. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
13. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำค่าสาธารณูปโภค Word
14. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม Word
15. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสะสม 3% Word
16. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานการเงิน การจัดซื้อและพัสดุ ครุภัณฑ์ Word
17. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
18. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
19. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
20. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานโภชนาการ Word
21. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
22. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานโภชนาการ Word
23. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
24. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
25. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานโภชนาการ Word
26. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
27. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานโภชนาการ Word
28. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ Word
29. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานโภชนาการ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
2 ชั่วโมง
16 คน
2 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
2 ชั่วโมง
7 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2000-1303 การดำรงชาติไทย
2 ชั่วโมง
14 คน
4 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1303 การดำรงชาติไทย
2 ชั่วโมง
4 คน
5 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
2 ชั่วโมง
12 คน
6 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2000-1303 การดำรงชาติไทย
2 ชั่วโมง
12 คน
7 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
2 ชั่วโมง
8 คน
8 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1303 การดำรงชาติไทย
2 ชั่วโมง
7 คน


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter