โครงการ  งานจัดซื้อ  ปีการศึกษา  2555  ฝ่าย/งาน   งานจัดซื้อ
สอดคล้องมาตรฐาน BSG

สอดคล้องมาตรฐาน สมศ
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สอศ

สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่   9
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่   9
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     1000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นางสุภัทรา สิงห์ทอง
ผู้รับผิดชอบ