!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
รายละเอียด : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องกัด 1 เครื่อง) ราคา 380,000 บาท
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง25/5/2561  อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร)
รายละเอียด : วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 มาสเตอร์สุทิน รังเพีย มาสเตอร์ปริญยา สีสม มาสเตอร์ดอน วิภา เข้าร่วมอบรม "งานประกันคุณภาพการศึกษา" จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
upload โดย : นายดอน วิภา24/5/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : วันศุกร์ คาบ5 พบครูที่ปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาตามสาขาวิชาช่าง ปวช1.-ปวช.2
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/5/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดตัดชุดใหม่ปี 2561ของคณะครูเข้ารับการวัดขนาด โดยช่างผู้ชำนาญการ
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/5/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน