!
Login
กำลังปรับปรุง
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด : 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
upload โดย : นายดอน วิภา20/6/2562  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
รายละเอียด : พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 15 ประเภท 1. ครูดีเด่น ประเภทครูนานปี 2. ครูดีเด่น ประเภทไม่ขาด-ไม่ลา-ไม่สาย 3. ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 4. ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 5. ครูดีเด่น ด้านครูผู้มีจิตอาสา 6. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ 7. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 8. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 9. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 10 ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 12. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 13. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาไทย 14. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ 15. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย13/6/2562  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : กิจกรรมไหว้ครู
upload โดย : นายสกลรัตน์ สันดี13/6/2562  อั้ลบั้มภาพ : โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รายละเอียด : พิธีมอบอุปกรณ์ การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ตามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับตัวแทนนักเรียนทั้ง 4สาขาวิชา เพื่อจัดสรร ให้กับนักเรียนจำนวน 148 คน เมื่อวันที่13มิถุนายน 2562
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย13/6/2562  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน