!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติในการต้อนรับ พระคาดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ กลุ่มบ้านเณร จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จำนวน 32 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 15.00 น. ในการนี้ ภ.ครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารฟรังซัร์ และพาคณะเยี่ยมชมบริเวณ รอบโรงเรียน เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนในแต่ละแผนกวิชา
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย15/11/2560  อั้ลบั้มภาพ : การประเมิน
รายละเอียด : ภ.ครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม จำนวน 6 ท่าน ในการตรวจเยี่ยมและประเมินพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการขอขยายห้องเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์ เวลา 09.00 น.
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย16/11/2560  อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร)
รายละเอียด : วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2560 มาสเตอร์ดอน วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Network Management systems with CISCO CLOUD ณ ห้องประชุมบริษัทชิชางค์ ห้าง Promenada จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
upload โดย : นายดอน วิภา8/11/2560  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทเพ็นทินั่มคอมพิวเตอร์ แอด์แอ็ดเซ็สโซรี่ จำกัด เข้าติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดซื้อ
upload โดย : นายดอน วิภา23/11/2560  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน