!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวส์
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย25/9/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด : งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กันยายน ครู 1 ท่าน ได้แก่ มิสสุภัทรา สิงห์ทอง และพนักงาน 2 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งกาญจน์ รังเพีย และนายสมเดชดานิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นงานฉลองวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนและบุคลากร ณ โรงโภชนาการ เวลา 18.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 61
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย12/9/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : การแข่งขันกีฬาอาชีวะเอกชนเกมส์ ครั้งที่1 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 21/9/2561  อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร)
รายละเอียด : 17-19 จัดอบรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โดยอ.ดรุณี ขันโท ณ ห้องโสตฯ รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม17/9/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน