!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดกิจกรรมกรรม 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมวันอัสสัมชัญ แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีคุณพ่อพรทวี โสรินทร์เป็นประธานในวจนพิธี 2.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี เป็นประธาน 3.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมในงานวันแม่จำนวน 23คน ณ โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง10/8/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : งานหลักสูตร การเรียนการสอนและนิเทศภายใน ทำการนิเทศการสอนของครู รอบที่ 1 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2561
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง9/8/2561  อั้ลบั้มภาพ : ประชุมภายใน
รายละเอียด : คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดทำแบบก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประชุมปรึกษาการจัดทำ MASTER PLAN ของโรงเรียน เพือให้เป็นไปตามระเบียบฯและตามกฎหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์ เวลา 14.00 น.
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย7/8/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรสวัสดิการ เครื่องแบบครู โดยคณะผู้บริหารได้มอบ เนคไทพิมพ์ลายโลโก้ โรงเรียน และ ผ้าพันคอพิมพ์ลายโลโก้ โรงเรียนให้กับคณะครู เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย1/8/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน