โครงการ  งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ  ปีการศึกษา  2566  ฝ่าย/งาน   งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
สอดคล้องมาตรฐาน BSG

สอดคล้องมาตรฐาน สมศ

สอดคล้องมาตรฐาน สอศ

สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     300000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ผู้รับผิดชอบ