โครงการ  งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานและอาคารทั่วไป  ปีการศึกษา  2554  ฝ่าย/งาน   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
สอดคล้องมาตรฐาน BSG
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สอศ
 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 14 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 15
สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     30000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นายน้อย นนลือชา
ผู้รับผิดชอบ