โครงการ  งานสาขาวิชาการก่อสร้าง  ปีการศึกษา  2556  ฝ่าย/งาน   งานสาขาวิชาการก่อสร้าง
สอดคล้องมาตรฐาน BSG

สอดคล้องมาตรฐาน สมศ

สอดคล้องมาตรฐาน สอศ

สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     360000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นายประสิทธิ์ คำดี
ผู้รับผิดชอบ