โครงการ  งานยานพาหนะ  ปีการศึกษา  2555  ฝ่าย/งาน   งานยานพาหนะ
สอดคล้องมาตรฐาน BSG

สอดคล้องมาตรฐาน สมศ

สอดคล้องมาตรฐาน สอศ

สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     104500  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นายสายัญณ์ ดาพงษ์
ผู้รับผิดชอบ