107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศอบรมการสร้างแผนการสอนผ่านโปรแกรมที่สร้างขึ้น ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยม.ดอน วิภา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
upload โดย : นายดอน วิภา21/7/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเริ่มโครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน โดยการร่วมมือกับโรงเรียนบ้านปากทวย โรงเรียนบ้านธาตุ และโรงเรียนบ้านเชียงยืน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยครูผู้สอนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์
upload โดย : นายดอน วิภา8/7/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 6-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ม.ดอน วิภา หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของบริษัทซัมซุง ที่ประเทศเกาหลีใต้
upload โดย : นายดอน วิภา10/6/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน โดยมีคณะครูเข้าร่วม 14 คน
upload โดย : นายดอน วิภา25/5/2555  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter