107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานทะเบียน / สารบรรณ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนทำการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกอยู่ 5 จุด ได้แก่ 1. การลงทะเบียนตรวจเอกสาร 2. จุดตรวจร่างกาย 3. จุดตรวจสารเสพติด 4. จุดสอบความรู้พื้นฐานทางช่าง 5. สอบสัมภาษณ์
upload โดย : นายดอน วิภา3/3/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูนักเรียน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่ออวยพรในโอกาสคริสตมาสและขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนทรรศนะการบริหารทั้งด้านเทศบาลและการศึกษา ทั้งนี้ ท่านนายกเทศมนตรี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ยังคงระลึกถึงการเป็นนักเรียนเซนต์คาเบรียล และการได้รับการอบรมจากคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย
upload โดย : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี13/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมท่านนายอำเภอ และท่านผู้กำกับสภอ. อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย3/12/2553  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter