107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส.ให้พนักงานจำนวน 2คน คือ นายสกลรัตน์ สันดี และนายพีรวัส วงทาแต้ม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย1/3/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ตัวแทนจากคุณศิริพรรณ ตรียะชาติ มอบกระบอกน้ำ "My Bottle" จำนวน 3 ลังใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย12/1/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : คุณศาตนัณทน์ เกรียงพิชิตชัย (พี่ดาด้า) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแผนกต่าง ๆ และเล่าประสบการณ์การเรียน การทำงานและการใชัชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ให้นักเรียนระดับปวช.3 จำนวน 44 คน ณ ห้องเรียนช่างยนต์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย9/1/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม2
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง13/12/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวส์
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย25/9/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กันยายน ครู 1 ท่าน ได้แก่ มิสสุภัทรา สิงห์ทอง และพนักงาน 2 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งกาญจน์ รังเพีย และนายสมเดชดานิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นงานฉลองวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนและบุคลากร ณ โรงโภชนาการ เวลา 18.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 61
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย12/9/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรสวัสดิการ เครื่องแบบครู โดยคณะผู้บริหารได้มอบ เนคไทพิมพ์ลายโลโก้ โรงเรียน และ ผ้าพันคอพิมพ์ลายโลโก้ โรงเรียนให้กับคณะครู เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย1/8/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในเดือนกรกฎาคม
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/7/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย ประจำปีการศึกษา 2561
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/7/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ภราดาดร.บัญชา แสงหิรัญ ได้เข้าอบรมเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนและการทำงานให้กับคณะครูและนักเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง3/7/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ผู้อำนวยการ ลงนามทำสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2561 ให้มาสเตอร์ณรงค์เด พลขำ ศึกษาต่อระดับป.บัญฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย26/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง14/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จำนวน 143 คน ประจำปี 2561
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง14/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงนามทำสัญญาการเป็นพนักงาน ปีการศึกษา 2561
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง1/6/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดตัดชุดใหม่ปี 2561ของคณะครูเข้ารับการวัดขนาด โดยช่างผู้ชำนาญการ
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง25/5/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฟรังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง23/5/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การพิจาณาคัดเลือกพนักงานชาย รอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนังงานชาย ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง22/5/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติจาก ภ.ชุมพล ดีสุดจิต เป็นวิทยากร ในการอบรมการภาวนาสมาธิจิต ให้กับ คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ ำนวน 35 คน ณ ห้่องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 09.00-16.00น.
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย19/5/2561  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter