107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคุณศิวัจน์ อำนาจศิริวงศ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุ ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 59 คน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนอัสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย24/4/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาฟรังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย27/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : สัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ “การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรฺณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย30/3/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้สูญเสียพนักงาน 1 ท่าน คือ นายโถ เทือกศรี โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบเงินทำบุญช่วยพิธีปลงศพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และในช่วงเช้าของวันที่ 2 เมษายน 2561 คณะภราดา คณะครู และพนักงาน ร่วมพิธีมิสซาปลงศพนายโถ เทือกศรี ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล และเคลื่อนศพไปทำพิธีฝัง ณ ป่าศักดิ์สิทธิ์ บ้านเชียงยืน จ.นครพนม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย2/4/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 คณะครูจำนวน 15 ท่าน เข้ารับการอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย5/4/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นเนล จ.มุกดาหาร ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนในเดือน มีนาคม 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย21/3/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูช่างเชื่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0
upload โดย : นายอิทธิพล แก้วชาลุน20/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “OVEC Classroom Culture: Adjusting to Expectations” จัดโดย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน ร่วมกับ Oxford University Press ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย17/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กิจกรรมบรรยายพิเศษเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทำ workshop พัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการนำเสนอผลงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดย ทีมวิทยาการพิเศษ คุณพัชชยา ทรงเสี่ยงไชย คุณลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย และคุณศุภโชค ประกายบุญทวี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย9/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะฯ และตัวแทนคณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติ ร่วมพิธีมิสซาหน้าศพ มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย5/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครอบครัว ญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีและเคลื่อนขบวนศพเพื่อทำพิธีฝัง ณ ป่าศักดิ์สิทธิ์ บ้านเชียงยิน ในวันเดียวกัน
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย8/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และครูประจำการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. มิสเสาวรักษ์ ยศพันษา และ 2. มาสเตอร์อิทธิพล แก้วชาลุน ลงนามเซ็นสัญญาการเป็นครูโรงเรียนเอกชน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย1/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ ภราดากิติศักดิ์ เจริญศรี โดยตัวแทนฝ่ายบริหารจัดการ รับมอบประเช้าแทน
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย31/1/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมร้องเพลงและมอบซองของขวัญ ให้กับมาสเตอร์อภิรักษ์ พลโลก เนืองในวันคล้ายวันเกิด 30 มกราคม
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย30/1/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ประจำปี 2560 ได้แก่ 1.ภราดาจัญ ศรีหล้า 2.มาสเตอร์น้อย นนลือชา 3.มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร 4.มาสเตอร์สายัญณ์ ดาพงษ์ 5.นางสมพาน แผ่นพรหม และ 6.นางกิ่งกาญ สูรย์ศร
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย22/12/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา 2560" ณ โรงโภชนาการโรงเรียน เพื่อร่วมฉลอง เทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ ของบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อมอบโบนัส และมอบของขวัญให้กับบุคลากรในงานนี้
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย22/12/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา 2560" ณ โรงโภชนาการโรงเรียน เพื่อร่วมฉลอง เทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ ของบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อมอบโบนัส และมอบของขวัญให้กับบุคลากรในงานนี้
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย22/12/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 เมื่ื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย15/12/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 23 พ.ย. 2560 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับภราดาครรชิต สีสาวรรณ มิสพรทิพย์ วิภา นายสกลรัตน์ สันดี และนักเรียนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้
upload โดย : นายดอน วิภา23/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : มิสเสาวรักษ์ ยศพันษา ตัวแทนครู เข้าประชุมเรื่อง นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโดย ฝ่ายยุติธรรมและสันติ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย18/8/2560  

หน้า 1 [2


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter