107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 งานทะเบียนและสารบรรณ มอบหมายให้มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์ วิภา เข้าร่วมประชุมและอบรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และการใช้โปรแกรม PVIS สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
upload โดย : นายดอน วิภา8/5/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 มาสเตอร์ดอน. วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการสื่อการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Portfolio ) จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
upload โดย : นายดอน วิภา17/2/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีมิสซาโอกาสฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเด็กนักเรียนคำสอนวัดอัครเทวดาคาเบรียล ปากทวย ร่วมกับคณะสงฆ์และสัตบุรุษบ้านปากทวย และหมู่บ้านใกล้เคียงมร่วมชื่นชมยินดีโอกาสฉลองวัด คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย เจ้าอาวาส หลังมิสซาพระคุณเจ้าเป็นประธานเปิดงานวันอัสสัมชัญวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา27/1/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2560 มาสเตอร์ดอน วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Network Management systems with CISCO CLOUD ณ ห้องประชุมบริษัทชิชางค์ ห้าง Promenada จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
upload โดย : นายดอน วิภา8/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทเพ็นทินั่มคอมพิวเตอร์ แอด์แอ็ดเซ็สโซรี่ จำกัด เข้าติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดซื้อ
upload โดย : นายดอน วิภา23/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ามอบคอมพิวเตอร์จำนวน 25 ชุด และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา28/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
upload โดย : นายดอน วิภา18/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางทัศนศึกษาที่ จ.กาญจนบุรี
upload โดย : นายดอน วิภา14/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่อำเภอท่าอุเทน
upload โดย : นายดอน วิภา26/11/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานหลักสูตรและการเรียนการสอน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google App for Education ร่วม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
upload โดย : นายดอน วิภา29/7/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร และน้ำดื่ม ที่ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
upload โดย : นายดอน วิภา4/8/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร และน้ำดื่ม ที่บ้านต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
upload โดย : นายดอน วิภา4/8/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร และน้ำดื่ม ที่บ้านโพนสวาง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
upload โดย : นายดอน วิภา4/8/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร และน้ำดื่ม ที่บ้านดอนดู่ ต.ต้นผึ้ง จ.สกลนคร
upload โดย : นายดอน วิภา4/8/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบริยลแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมโรงเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา15/6/2560  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter