107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน กำหนดให้นักเรียน ระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา และคณะครู ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในระหว้างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น23/2/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ร่วมกันทำบุญถวาย ต้นเงิน และสังฆทาน ณ วัดใหม่ชัยภูมิ บ้านปากทวย อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม9/2/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : บริการวิชาการและวิชาชีพ 24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ร่วมกับส่วนราชการร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการเรียนการสอนและเทคนิคการทำงานไม้อย่างง่ายๆให้กับชุมชนชาวบ้านที่เข้าร่วมชมกิจกรรม ณ วัดพุทธนิมิต บ้านหนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นรพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 24/1/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนร่วมกับส่วนราชการร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน ณ วัดพุทธนิมิต บ้านหนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นรพนม
upload โดย : นายสมสมัย เสวียววงษ์24/1/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 23 -25 กันยายน 2559 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านนาบัว ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในการออกหน่วยครั้งนี้มี ครูเข้าร่วมโครงการ 5 คน นักเรียน ปวช. 1-2 จำนวน 50 คน
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น8/12/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ณ วัดมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นักเรียน ปวช.3 ช่างเครื่องเรือนฯ ได้ทำเบาะรองคุกเข่าในวัดมีม้านั่ง จำนวน 80 ตัว เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติงานได้จริงและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของจิตอาสาด้วย
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น7/12/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 25- 27 พฤศจิกายน 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนนิรมลวิทยา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซ่อมและสร้างบ้านให้คุณตาเจ๊ก หมั่นศรี บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น25/11/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 9 พ.ย. 59 ได้จัดกิจกรรม ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
upload โดย : นายปริญยา สีสม10/11/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 11 ส.ค 59 จัดกิจกรรม แห่แม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559
upload โดย : นายปริญยา สีสม11/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
upload โดย : นายณรงค์เดช พลขำ12/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 11 ส.ค. 59 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรม วันแม่แห่ชาติ ณ อาคารโภชนาการ
upload โดย : นายปริญยา สีสม17/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฯจัดกิจกรรม พิธีอาศีรวาทราชสดุดี มหาราชินีนาท ณ อาคารโภชนาการ
upload โดย : นายปริญยา สีสม17/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59 โรงเรียนอัสสัมชัญฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่พระอัสสัมชัญ
upload โดย : นายปริญยา สีสม17/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.09น.- 08.00 น. ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ถนนหน้าอาคารอำนวยการฯ วันนี้ ฝนเป็นใจชุ่มฉ่ำ ทั้งงาน
upload โดย : นายปริญยา สีสม13/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ บ้านปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม13/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ทำการออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพ ณ ชุมชุนวัดนักบุญเปาโลกลับใจ หมู่บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดและสัตบุรุตเป้นอย่างมาก
upload โดย : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ12/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชุมเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ณ วัดนักบุญมารีอามัคดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น14/6/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียน จัดงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน กำหนดให้นักเรียนปวช.1-2 ทั้ง4 สาขาวิชา ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง17/6/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องโสตฯโรงเรียนฯ
upload โดย : นายปริญยา สีสม10/6/2559  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter