107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 27 มีนาคม 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา27/3/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยม เป็นขวัญและกำลังให้กับคณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา23/2/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
upload โดย : นายดอน วิภา24/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประจำเดือนกรกฎาคม 2559
upload โดย : นายดอน วิภา27/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 6 มิถุนายน 2559 นักเรียนปวช. 1 ทุกคน และมาสเตอร์ดอน วิภา มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร และมิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (NBTC-ITU Volunteers: NIV) เรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น จากศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลเวินพระบาท
upload โดย : นายดอน วิภา6/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 4-7 กรกฎาคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศติดตั้ง และขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณอาคารเรียนรวม โรงฝึกงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน
upload โดย : นายดอน วิภา6/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 4 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริหารจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
upload โดย : นายดอน วิภา4/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ฟรังซัวร์ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 และนโยบายในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2559
upload โดย : นายดอน วิภา30/6/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
upload โดย : นายดอน วิภา22/6/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรีเป็นประธานประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี 2559
upload โดย : นายดอน วิภา13/5/2559  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter