107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานทะเบียนและสารบรรณ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2559
upload โดย : นายดอน วิภา22/9/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ และมิสพรทิพย์ วิภา ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 กับ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
upload โดย : นางสาวพรทิพย์ วิภา4/6/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ดอน วิภา เข้าศึกษาดูระบบงานทะเบียนและสารบรรณ ที่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสงคราม
upload โดย : นายดอน วิภา27/5/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนแจกเครื่องแบบเรียนให้กับนักเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังที่จะให้เป็นโครงการนี้เพื่อช่วยแก้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ตามมาตรการที่รัฐต้องการจะหมุนเวียนเงินในระดับพื้นที่และลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และที่สำคัญเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี เป็นประธาน มอบแก่นักเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา24/5/2559  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter