107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานเทคโนโลยีและสานสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ขอความอนุเคราะห์สาย Fiber จากกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบริษัทได้มาดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
upload โดย : นายดอน วิภา9/1/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 6 มกราคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณสนามบาสเกตบอล
upload โดย : นายดอน วิภา15/1/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์ วิภา เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบนำส่งเงินสะสมและสมทบ ON LINE ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท จัดขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จังหวัดอุบลราชธานี
upload โดย : นายดอน วิภา24/8/2558  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter