107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ผลงานจิ๊กฟิกเจอร์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ชิ้นที่ 1 จิ๊กฟิกเจอร์เจาะค้อนเดินสายไฟ ชิ้นที่ 2 จิ๊กฟิกเจอร์เจาะป้อมมีดกลึง ชิ้นที่ 3 จิ๊กฟิกเจอร์เจาะซีแคลมป์ รวมผลงาน 3 ชิ้น
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง21/2/2557  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ผลงานนักเรียน ปวช. 2 จำนวน 8 คน ในรายวิชางานเครื่องมือกล 1 งานไสป้อมมีดกลึง จำนวน 4 อัน โดยทำเป็นงานกลุ่มและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง21/9/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ได้รับบริจาค แท่นระดับร่างแบบชิ้นงาน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 จากคุณไพทูรย์ และคุณคัทรียา เจ้าของบริษัทนครพนมเหล็กหล่อ จำกัด 309 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 จำนวน 1 แท่น
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง24/8/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ลูกดิ่ง ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้ลูกดิ่งจำนวน 8 อัน โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้ง 8 อัน
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง30/7/2556  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter