107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานอภิบาล - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ร่วมจัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย ต. เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นครพนม ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่ภายในวัด ขับร้องและเล่นดนตรีในส่วนของพิธีการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะภราดา /บาทหลวง/ ซิสเตอร์ และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานฉลองวัดในครั้งนี้
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย28/1/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ไปร่วมงานฉลองวัด ที่บ้านนิรมัย อ. กุสุมาลย์ จ. นครพนม นอกจากคณะภราดาเข้าร่วมงานในส่วนของพิธีการแล้ว คณะครูและนักเรียนได้ช่วยกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนในสาขางานต่าง ๆ ทั้ง 4 สาขาวิชา และทำไอศกรีมแท่ง (หวานเย็น) แจกฟรีให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานและอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการร่วมฉลองงานในครั้งนี้ด้วย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย11/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 11- 15 สิงหาคม 2554 นักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดั้งกล่าว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุปลราชธานี
upload โดย : นายปริญยา สีสม11/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนจัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม มหาราชินี โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีการประกวดเรียงความ และร้องเพลง เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554
upload โดย : นายดอน วิภา11/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 27 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมมิสซา ฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ณ ภายในสัปดาห์โรงเรียนมีการแข่งขันประกวดวาดภาพ เรียงความ และจัดบอร์ด ณ ห้องประชุม โดยมีคณะครู อบต. เวินพระบาท ชาวบ้านปากทวย พนักงาน และนักเรียนร่วมกิจกรรม
upload โดย : นายดอน วิภา27/7/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 28 กรกฎาคม 2554 คณะครู นักเรียนออกสำรวจ ชาวบ้านภายในชุมชนที่มียากจน และนำของยังชีพมอบให้ เนื่องในวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ
upload โดย : นายดอน วิภา28/7/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 13 กราฎาคม 2554 คณะครู พนักงาน และนักเรียน หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายที่วัดสว่างอารมณ์ ฯ บ้านนาแค ม. 8. บ้านนาแค หมู่ที่ 8 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา29/7/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : นักเรียนแต่ละหอพักช่วยกันจัดบอร์ด วาดภาพ เรียงความและบุคคลากรทุกคนช่วยกันเตรียมงาน จัดสถานที่ ดอกไม้ประดับตกแต่ง ป้ายหน้าเวที เนื่อง ในโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 28 ก.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น28/7/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 29 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล โดยมีคณะครู นักเรียน และชาวบ้านปากทวยเข้าร่วมกิจกรรม
upload โดย : นายดอน วิภา29/6/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ 3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
upload โดย : นายดอน วิภา5/5/2554  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter