107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน- - - งานสวัสดิภาพนักเรียน - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ

โครงการ   

  ปีการศึกษา    ฝ่าย/งาน   
สอดคล้องมาตรฐาน FSG

สอดคล้องมาตรฐาน สมศ

สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
ผู้รับผิดชอบี่  

1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     
6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ       บาท


อั้ลบั้มที่เกี่ยวข้อง

อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดงานสดุดีนักบุญหลุยส์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงเรียน คณะภราดา คณะครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมพิธีการถวายดอกไม้สดุดีนักบุญหลุยส์ หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ได้กล่าวให้โอวาท ประวัติและคุณงามความดีของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ให้กับนักเรียนได้รับทราบพอสังเขป ต่อมาในช่วงเย็น เวลา 17:30 น. ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีมิสซาเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ และได้เรียนเชิญบาทหลวงวรวิทย์ เวียรชัย มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้นอกจากบุคลากรของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมแล้ว ยังมีชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อเป็นการเลี้ยงฉลองเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ และวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรโรงเรียนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย พิธีการในช่วงงานเลี้ยงเป็นการมอบใบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมประกวดวาดภาพและแต่งคำขวัญเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ได้แก่ นายพิชัยยุทธ แซ่ว้า ระดับชั้น ปวช.1สาชาวิชาเครื่องกล และผู้ชนะเลิศการแต่งคำขวัญ ได้แก่ นายประพันธ์ หม่อโป๊ะกู่ ระดับชั้น ปวช.2 สาชาวิชาโลหะการ
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การประเมิน
รายละเอียด : เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน 3 ท่านได้แก่ อาจารย์สุชีพ ทองฉิม อาจารย์สุนทรี โสภณโภไคย และอาจารย์พัชราภรณ์ ทัศนศรีวรการ ได้ดำเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และได้สรุปผล ข้อเสนอแนะต่าง ๆด้วยวาจาในช่วงบ่าย โดยมีทั้งคณะภราดา และคณะครูทุกท่าน ร่วมรับฟังการสรุปผลจากกรรมการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร ฟรังซัวร์ ภายหลังการสรุปผลเสร็จสิ้น ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะครูโรงเรียนฯ ก่อนคณะกรรมการเดินทางกลับ
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และ 2 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน ในงานนี้ทางโรงเรียนฯได้เชิญคุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย มาร่วมพิธีด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล และภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความเนื่องในวันไหว้ครู ได้แก่ นายธนชัย อุ่นคำ นักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลาการโรงเรียนอีกด้วย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
รายละเอียด : วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดโครงการก้าวแรก.. สู่ฝัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 จำนวน 32 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 11 คน 2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 11 คน 3. สาขาวิชาโลหะการจำนวน 6 คน และ 4. สาขาวิชาการก่อสร้าง จำนวน 4 คน ทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้นและระดับสาขาวิชา รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ รางวัลนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชาสามัญ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) รางวัลดีเด่นด้านกีฬาและดีเด่นด้านดนตรี ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนแยกย้ายกันเพื่อเดินทางกลับบ้านอย่างถาวร
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. คณะภราดา คณะครู และนักเรียนปวช. 3 จำนวน 32 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ล่องเรือชมแม่น้ำโขง ณ บริเวณ ลานจันทร์ส่องหล้า อ.เมือง นครพนม โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และในช่วงเย็น เวลา 17.45 น.ทางโรงเรียนฯได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานนี้คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนระดับชั้น ปวช . 1 และ 2 เข้าร่วมงานเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของนักเรียนดังกล่าวด้วย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : พิธีแสงเทียน: คืนวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. คณะภราดา ตัวแทนครู และพนักงาน ร่วมจัดพิธีแสงเทียนให้กับนักเรียน ปวช.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสกล่าวเปิดใจเรื่องราวต่าง ๆ แสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีที่อยู่ภายในใจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ และนับเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียน จะได้ร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นการส่องทางชีวิตให้กับอนาคตข้างหน้าให้สว่างสดใสต่อไป
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 9:00 น. – 15:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน นครพนม และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครพนม มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การหางานทำ” โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 จำนวน 32 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ของโรงเรียน
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
รายละเอียด : บ่ายวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16.00 น. นักเรียน ปวช.3 ร่วมทำกิจกรรมและเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ก่อนอำลา ณ หาดริมโขง อ.เมือง นครพนม นำทีมโดย มาสเตอร์ประสิทธิ์ คำดี และมาสเตอร์วิรถ จอกทอง
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ไปร่วมงานฉลองวัด ที่บ้านนิรมัย อ. กุสุมาลย์ จ. นครพนม นอกจากคณะภราดาเข้าร่วมงานในส่วนของพิธีการแล้ว คณะครูและนักเรียนได้ช่วยกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนในสาขางานต่าง ๆ ทั้ง 4 สาขาวิชา และทำไอศกรีมแท่ง (หวานเย็น) แจกฟรีให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานและอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการร่วมฉลองงานในครั้งนี้ด้วย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. นักเรียนระดับปวช. 3 ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันโรงเรียนเอกชน เริ่มจากบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จนถึงสถานที่จัดงานโรงเรียนสันตยานันย์ ในการนี้โรงเรียนฯได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน ทั้ง 4 สาขาวิชา นอกจากนั้นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนฯ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกับทีมโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดนครพนมอีกด้วย
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ดูอั้ลบั้มภาพทั้งหมด..

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter