107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนรายชื่อผู้สมั้ครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ช่างยนต์ จำนวน 3 คน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
ผู้ปกครอง
จบจาก
จังหวัด
สถานะ
1
นายสันติ เฟื่องพงศ์พนา 92/9 บ้านท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง นางแขะเจ่อ เฟื่องพงศ์พนา Mobile : -
นายเซอะเหม่อ เฟื่องพงศ์พนา Mobile : -
ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
สมบูรณ์
2
นาย เสรี เงินเจือไพร 92/9 บ้านท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง เก่อพอ เงืนเจือไพร Mobile : -
นาดิ Mobile : -
ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
สมบูรณ์
3
นายสุรัติ วิเวกคีรี 92/9 บ้านท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง นางนงนุช มนัสวิภาวี Mobile : -
นายนิคม วิเวกคีรี Mobile : -
ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
สมบูรณ์
ช่างกลโรงงาน จำนวน 1 คน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
ผู้ปกครอง
จบจาก
จังหวัด
สถานะ
1
นายเกรียงไกร แซ่ว้า 39/1 หมู่2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางสาวธิดา กมลาสน์บูชา Mobile : 0622973723
นายเลาเซ็ง แซ่ว้า Mobile : 0622973723
เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย
สมบูรณ์
ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 1 คน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
ผู้ปกครอง
จบจาก
จังหวัด
สถานะ
1
นางสาว สุพิชชา พันธ์หอม 67 หมู่6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นางสุจิตต์ เมืองแวง Mobile : 01025651136
นาย ชัยณรงค์ พันธ์หอม Mobile : 0928294303
วิสุทธิวงศ์ อุดรธานี
สมบูรณ์
เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว
1. รูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร/ บิดา และมารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร/ บิดา และมารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
5. ใบรับรองความประพฤติ (จากผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบศีลล้างบาป (ผู้สมัครที่นับถือศาสนาคริสต์) ถ้ามี จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาเอกสารส้าคัญอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter